BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska Sylwia
Tytuł
Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim
Human Capital and Economic Growth by Voivodship
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 4, s. 46-67, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Nakłady pracy, Kapitał ludzki
Economic growth, Gross domestic product (GDP), Labour expenditures, Human capital
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba syntetycznej analizy wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym w latach 1996-2002. Znaczenie kapitału ludzkiego jest kwestią podjętą w rozdziale pierwszym strategii lizbońskiej, dotyczącym rynku pracy. Autorzy strategii wskazują na działania priorytetowe, umożliwiające osiągnięcie celów związanych z reformami po stronie popytu i podaży pracy. W artykule przedstawiono wskaźniki będące miarami kapitału ludzkiego. Prowadzone analizy dotyczą również zróżnicowania tych wskaźników w podziale na województwa. Podjęto także próbę określenia siły zależności pomiędzy poziomem kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym. Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych pozwoliło na określenie siły związku między miarami kapitału ludzkiego a łączną produktywnością czynników produkcji w ujęciu regionalnym. Opracowanie kończy podsumowanie prowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikające.

The target of the elaboration is a trial to present a creation of human capital in the particular voivodships in Poland in the period of 1996-2002 and impact of the capital on economic growth and economic efficiency. One of the questions defined in Lisboa's strategy is a growth of innovation economies where inter alia a human capital is a source. The author analyses macroeconomic indicators reflecting a regional diversification of human capital in Poland. Next, economic efficiency measured by global productivity of production factors was estimated on the base of neoclassic function of production by Cobb-Douglas. Using statistical and econometrical tool the author took a trial to define a strength and character of dependents between measures reflecting level of human capital and economic efficiency by regional. The basic remark recognised on the basis of conducted analyses focuses on relative great regional diversification of human capital level in Poland in the period of 1996-2002 and statistically essential impact of this macroeconomic variable on economic growth in the surveyed period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aulin A. (1992), Foundations of Economic Development, Springer-Verlag, Berlin
 2. Barro R. J. (1991), Economic Growth in Cross Section of Countries, "Quarterly Journal of Economics", May
 3. Becker G. S. (1993), Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago and London
 4. Czyżewski A. B., Kolasa M. (2003), "Knowledge economy" -jak Polsce daleko do Unii Europejskiej?, (w:) Zienkowski L. (2003a)
 5. Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
 6. Fedderke J., de Kadt R., Luiz J. (2003), Capstone or deadweight? Inefficiency, duplication and inequity in South Africa 's tertiary education system, 1910-93, "Cambridge Journal of Economics" No. 27
 7. Frazis H. (2002), Human capital, signaling, and the pattern of returns to education, "Oxford Economic Papers" No. 54
 8. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T. (2002), Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego?, (w:) Krajewski S., Tokarski T. (2002)
 9. Krajewski S., Tokarski T. (red.) (2002), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 10. Lucas R. E. (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", July 1988
 11. Lucas R. E. (1993), Making a Miracle, "Econometrica" No. 2, March
 12. Makarski K., Pońsko P., Weretka M., Winek D. (1998), Rozważania nad rozwojem teorii wzrostu gospodarczego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 6
 13. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", May
 14. Mathur V. K. (1999), Human Capital - Based Strategy for Regional Economic Development, "Economic Development Quarterly" No. 3, August
 15. Okólski M. (2001), Współczesne europejskie migracje międzynarodowe a dynamika procesów integracyjnych, "Studia Socjologiczne" nr l
 16. Piazza-Georgi B. (2002), The role of human and social capital in growth: extending our understanding, "Cambridge Journal of Economics" No. 26
 17. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York etc.
 18. Pońsko P. (2000), Optymalizacja dynamiczna wzrostu gospodarczego, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa
 19. Produkt Krajowy Brutto według województw (wydania z lat 1997-2003), GUS, Warszawa, US Katowice20. Roczniki statystyczne województw (wydania z lat 1996-2003), GUS, Warszawa
 20. Schultz T. W. (l 976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York
 21. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy (2002); opr. przez zespół: Budzyńska A., Duszczyk M., Gancarz M., Gierończyk E., Jatczak M., Wójcik K., Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
 22. Tokarski T. (1998), Postąp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, "Ekonomista" nr 2 i 3
 23. Tokarski T. (2000), Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, "Ekonomista" nr 3
 24. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 25. Tokarski T., Roszkowska S., Gajewski P. (2004), Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce, referat na konferencję Restrukturyzacja, wzrost gospodarczy i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź 2004
 26. Tokarski T., Gajewski P. (2002), Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" nr 8
 27. Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista" nr 4
 28. Zienkowski L. (red.) (2003a), Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 29. Zienkowski L. (2003b), Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość?, (w:) Zienkowski L. (2003a)
 30. Żółkiewski Z. (2003), Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji, (w:) Zienkowski L. (2003a)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu