BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Marek
Tytuł
Monopol gminny w świetle reguł funkcjonowania wspólnego rynku w Unii Europejskiej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 7-8, s. 38-56
Słowa kluczowe
Monopol, Gmina, Zarządzanie gminą, Prawo WE, Jednolity rynek wewnętrzny
Monopoly, District, District management, European Community law, European Single Market
Abstrakt
Samorząd gminny wykonując powierzone mu przez państwo zadania publiczne w dziedzinie gospodarki niejednokrotnie doprowadza do sytuacji, w której działalność gospodarcza w określonym segmencie rynku lokalnego zostaje zastrzeżona na rzecz jednego podmiotu (monopolisty). W artykule przedstawiono gminę jako podmiot zobowiązany do respektowania reguł Traktatu dotyczących: swobodnego przepływu towarów; swobody świadczeń usług oraz swobody prowadzenia działalności gospodarczej; konkurencji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.B. Abbamonte: Cross-Subsidisation and Community Competition Rules: Efficient Pricing Versus Equity?, European Law Review 1998, vol. 23, s. 414 i nast.
 2. D. Adamski: Pojęcie usługi w systemie prawa rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 1-2, s. 9 i nast.
 3. Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, München 1954, s. 142 i nast.
 4. Aneks II (Definition of Terms) do komunikatu Komisji - Usługi w interesie ogólnym w Europie, Dz. Urz. WE 2001, C 17/4.
 5. Art. 2 ust. 1 lit. f) dyrektywy 80/723/EWG (dyrektywa o przejrzystości), art. l dyrektywy 90/388/EWG w sprawie konkurencji na rynkach usług telekomunikacyjnych (Dz. Urz. WE 1990, L 192/10 z późn. zm.), art. 1 dyrektywy 94/46/WE nowelizującej dyrektywę 8 8/3 O l/E WG oraz dyrektywę 90/388/EWG w szczególności w odniesieniu do komunikacji satelitarnej (Dz. Urz. WE 1994, L 268/15) oraz art. l ust. 5 dyrektywy 2002/77/WE w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (Dz. Urz. WE 2002, L 249/21).
 6. Art. 11 i 2 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 23, póz. 295 z późn. zm.
 7. Art. 7 i nast. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU nr 132, póz. 622 z późn. zm.
 8. Art. 23 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 110, póz. 967 z późn. zm.
 9. Art. 16 i nast. ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, DzU nr 72, póz. 747 z późn. zm.
 10. Art. 18 i nast. ustawy z 6 września 2001 r.
 11. C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, ss. 49-50.
 12. S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 120 i nast.
 13. U. Büdenbender: Energierecht. Eine systematische Darstellung des gesamten Rechts der öffentlichen Energieversorgung, München-Köln 1982, s. 13-14.
 14. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze 1998, s. 253 i nast.
 15. P. Craig, G. de Bürca: EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 1998, s. 584 i nast.
 16. L. Daniele: Non-Discriminatory Restrictions to the Free Movement of Persons, European Law Review 1997, vol. 22, s. 191 i nast.
 17. Decyzja Komisji 85/276/EWG, Dz. Urz. WE 1985, L 152/25 - orzeczenie ETS w sprawie 226/87, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 3620.
 18. Decyzja Komisji w sprawie 93/126/WE Jahrhundertvertrag, Dz. Urz. WE 1993, L 50/14.
 19. A. Deringer: The Competition Law of the European Economic Community: A Commentary on the EEC Rules of Competition, CCH Editions 1968, s. 248-249.
 20. S. Dudzik: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze 2002, ss. 360-361.
 21. S. Dudzik: Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej, (w:) Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, op. cit., ss. 295-296.
 22. Dz. Urz. WE 1980, L 195/35 z późn. zm.
 23. Z. Dziembowski: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Warszawa 1971, s. 18 i nast.
 24. D. Edward: Establishment and Services: An Analysis of the Insurance Cases, European Law Review 1987, vol. 12, s. 252 i nast.
 25. D. Edward, M. Hoskins: Article 90: Deregulation and EC Law. Reflections Arising From the XVI FIDE Conference, Common Market Law Review 1995, vol. 32, s. 160.
 26. V. Emmerich: Kartellrecht, München 2001, s. 426 i nast.
 27. V. Emmerich: Monopole i przedsiębiorstwa publiczne, (w:) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. M. A. Dauses, Warszawa 1999, s. 905.
 28. V. Emmerich: Das Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, Bad Homburg-Berlin-Zürich 1969, s. 417.
 29. A. F. Gagliardi: What Future for Member States' Monopolies?, European Law Review 1998, vol. 23, s. 376.
 30. M.D. Glasser, C. Revels, T. Levitas: Ustalanie cen za usługi komunalne świadczone w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2, s. 79 i nast.
 31. D. G. Goyder: EC Competition Law, Oxford 2003, s. 282 i nast.
 32. E. Gromnicka: Implikacje zastosowania zasad konkurencji na podstawie artykułu 86 TWE do przedsiębiorstw sektora publicznego, (w:) Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, ss. 277-278.
 33. K. Hailbronner: Öffentliche Unternehmen im Binnenmarkt - Dienstleistungsmonopole und Gemeinschaftsrecht, Neue Juristische Wochenschrift 1991, nr 10, s. 598 i nast.
 34. L. Hancher, J.-L. Buendia Sierra: Cross-subsidization and EC law, Common Market Law Review 1998, vol. 35, s. 901 i nast.
 35. V. Hatzopoulos: Recent Developments of the Case Law of the ECJ in the Field of Services, Common Market Law Review 2000, vol. 37, s. 44 i nast.
 36. C. Kosikowski: Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992, s. 13 i nast.
 37. A. Krajewska, (w:) Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, Warszawa 2002, s. 214 i nast.
 38. M. Kulesza, M. Radwan-Rörhenschef, J. Bobiński: Konkurencja a regulacja w działalności komunalnej, Warszawa 1995, s. 11 i nast.
 39. R. Lane: EC Competition Law, Pearson Education Limited 2000, s. 231-232.
 40. B. Majewska-Jurczyk: Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wrocław 1998, s. 39 i nast.
 41. L. Mancher: Community, State and Market, (w:) The Evolution of EU Law, red. P. Craig, G. de Bürca, Oxford 1999, s. 728.
 42. G. Marenco: Public Sector and Community Law, Common Market Law Review 1983, vol. 20, s. 517.
 43. E. Modzelewska-Wąchał: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, ss. 115-116.
 44. W. Möschel: Service public und europäischer Binnenmarkt, Juristenzeitung 2003, nr 21, s. 1024.
 45. 0 transporcie drogowym, DzU nr 125, póz. 1371 z późn. zm.
 46. P. Oliver: Some further reflections on the scope of articles 28-30 (ex 30-36) EC, Common Market Law Review 1999, vol. 36, s. 799 i nast.
 47. Opinia Adwokata Generalnego Van Gervena w sprawie C-179/90, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-5889.
 48. Opinia Adwokata Generalnego Tesauro w sprawie C-320/91, Zbiór Orzeczeń 1993, s. 1-2533.
 49. Opinia Adwokata Generalnego Roemera w sprawie 82/71, Zbiór Orzeczeń 1971, s. 119.
 50. Opinia Adwokata Generalnego Villaca w sprawie 30/87, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 2479.
 51. Opinia Rzecznika Generalnego Roemera w sprawie 82/71, Zbiór Orzeczeń 1972, s. 119.
 52. A. C. Page: Member States, Public Undertakings and Article 90, European Law Review 1982, vol. 7, s. 24.
 53. Orzeczenia ETS w sprawach: 2/74, Zbiór Orzeczeń 1974, s. 631; 182/83, Zbiór Orzeczeń 1984, s. 3677; 221/85, Zbiór Orzeczeń 1987, s. 719; 63/86, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 29; C-3/88, Zbiór Orzeczeń 1989, s. 403.
 54. Orzeczenia ETS w sprawach: 8/74, Zbiór Orzeczeń 1974, s. 837; 120/78, Zbiór Orzeczeń 1979, s. 649; C-267 i 268/91, Zbiór Orzeczeń 1993, s. 1-6097.
 55. Orzeczenia ETS w sprawach: 40-48/73, Zbiór Orzeczeń 1975, s. 1663; C-18/93, Zbiór Orzeczeń 1994, s. 1-1783.
 56. Orzeczenia ETS w sprawach: 71/76, Zbiór Orzeczeń 1977, s. 765; C-19/92, Zbiór Orzeczeń 1993, s. 1-1663; C-55/94, Zbiór Orzeczeń 1995, s. 1-4165.
 57. Orzeczenia ETS w sprawach: 15/79, Zbiór Orzeczeń 1979, s. 3409; 155/80, Zbiór Orzeczeń 1981, s. 1993; 172/82, Zbiór Orzeczeń 1983, s. 555; 237/82, Zbiór Orzeczeń 1984, s. 483; C-47/90, Zbiór Orzeczeń 1992, s. 1-3669.
 58. Orzeczenia ETS w sprawach: 85/76, Zbiór Orzeczeń 1979, s. 461; 27/76, Zbiór Orzeczeń 1978, s. 207; 6/72, Zbiór Orzeczeń 1973, s. 215.
 59. Orzeczenia ETS w sprawach: 322/81, Zbiór Orzeczeń 1983, s. 3461; 27/76, Zbiór Orzeczeń 1978, s. 207; C-250/92, Zbiór Orzeczeń 1994, s. 1-5641.
 60. Orzeczenia ETS w sprawach: C-41/83, Zbiór Orzeczeń 1985, s. 873; C-241-242/91, Zbiór Orzeczeń 1995, s. 1-743.
 61. Orzeczenia ETS w sprawach: 226/84, Zbiór Orzeczeń 1986, s. 3263; 26/75, Zbiór Orzeczeń 1975, s. 1367; C-242/95, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 4453.
 62. Orzeczenia ETS w sprawach: 30/87, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 2479;188-190/80, Zbiór Orzeczeń 1982, s. 2545.
 63. Orzeczenia ETS w sprawach: 66/86, Zbiór Orzeczeń 1989, s. 803; C-41/90 Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-1979.
 64. Orzeczenia ETS w sprawach: C-41/90, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-1979; C-323/93, Zbiór Orzeczeń 1994, s. 1-5077; C-55/96, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-7119.
 65. Orzeczenia ETS w sprawach: C-179/90, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-5889; C-266/96, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-3949.
 66. Orzeczenia ETS w sprawach: C-260/89, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-2925; C-179/90, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-5889.
 67. Orzeczenia ETS w sprawach: C-2/90, Zbiór Orzeczeń 1992, s. 1-4431; C-203/96, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-4075; C-209/98, Zbiór Orzeczeń 2000, s. 1-3743.
 68. Orzeczenia ETS w sprawach: C-320/91, Zbiór Orzeczeń 1993, s. 1-2533; C-393/92, Zbiór Orzeczeń 1994, s. 1477; C-157/94, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-5699; C-158/94 Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-5789; C-159/94, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-5815.
 69. Orzeczenia ETS w sprawach: C-55/94, Zbiór Orzeczeń 1995, s. 1-4165; C-3/95, Zbiór Orzeczeń 1996, s. 1-6511; C-70/95, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-3395.
 70. Orzeczenia ETS w sprawach: C-398/95, Zbiór Orzeczeń 1997, s. 1-3091; C-120/95, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-1831; C-158/96, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-1931.
 71. Orzeczenia ETS w sprawach: C-120/95, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-1831; C-352/85, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 2085; C-224/97, Zbiór Orzeczeń 1999, s. 1-2517.
 72. Orzeczenie ETS w sprawie 6/64, Zbiór Orzeczeń 1964, s. 1141.
 73. Orzeczenie ETS w sprawie 36/75, Zbiór Orzeczeń 1975, s. 1219.
 74. Orzeczenie ETS w sprawie 96/82 IAZ, Zbiór Orzeczeń 1983, s. 3369 - decyzja Komisji 82/371, Dz. Urz. WE 1982, L 167/39.
 75. Orzeczenie ETS w sprawie 197/84, Zbiór Orzeczeń 1985, s. 1819.
 76. Orzeczenie ETS w sprawie 66/86, Zbiór Orzeczeń 1989, s. 803.
 77. Orzeczenie ETS w sprawie C-155/73, Zbiór Orzeczeń 1974, s. 409.
 78. Orzeczenie ETS w sprawie C-202/88, Zbiór Orzeczeń 1991, s. 1-1223.
 79. Orzeczenie ETS w sprawie C-320/91, Zbiór Orzeczeń 1993, s. 1-2533.
 80. Orzeczenie ETS w sprawie C-323/93, Zbiór Orzeczeń 1994, s. 1-5077.
 81. Orzeczenie ETS w sprawie C-266/96, Zbiór Orzeczeń 1998, s. 1-3949 - decyzja Komisji 97/745 Dz. Urz. WE 1997, L 301/27.
 82. Orzeczenie ETS w sprawie C-209/98, Zbiór Orzeczeń 2000, s. 1-3743.
 83. Orzeczenie ŚPI w sprawie T-528, 542-543 i 546/93, Zbiór Orzeczeń 1996, s. 11-649.
 84. S. Piątek: Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Warszawa 1986, s. 64 i nast.
 85. N. Półtorak: Świadczenie usług a zakładanie przedsiębiorstw według prawa Wspólnot Europejskich, "Państwo i Prawo" 1999, nr 2, s. 52 i nast.
 86. M. Radwan-Röhrenschef: Przedsiębiorstwa świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, "Państwo i Prawo" 1997, nr 2, s. 69.
 87. L. Rancher: Case law. Court of Justice. Case C-320/91 P, Procureur du Roi v. Paul Corbeau, Common Market Law Review 1994, vol. 31, s. 111 i nast.
 88. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia l, Warszawa 2000, s. 768 i nast.
 89. D.H. Scheuing: Das Niederlassungsrecht im Prozeß der Integration, Juristenzeitung 1975, nr 5-6, s. 154-155.
 90. P. Schindler: Public Enterprises and the EEC Treaty, Common Market Law Review 1970, vol. 7, s. 65 i 67.
 91. M. Schweitzer, W. Hummer: Europarecht, Frankfurt am Main 1985, s. 244-245.
 92. J. Sloman: Podstawy ekonomii, Warszawa 2001, s. 145 i nast.
 93. T. Skoczny: Państwowe monopole handlowe w prawie wspólnotowym, Studia Europejskie 1997, nr 3, s. 45 i nast.
 94. Stan faktyczny w sprawie 30/87, Zbiór Orzeczeń 1988, s. 2479.
 95. J. Steiner: Drawing the Line: Uses and Abuses of Article 30 EEC, Common Market Law Review 1992, vol. 29, s. 749 i nast.
 96. J. Steiner, L. Woods: Textbook on EC Law, London 2000, s. 327-328.
 97. J. E. Stiglitz: Economics, New York-London 1993, s. 396 i nast.
 98. J. Streil: Freier Warenverkehr, (w:) B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil: Die Europäische Gemeinschaft - Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden 1987, s. 293 i nast.
 99. R. Streinz: Europarecht, Heidelberg 1996, s. 241-242.
 100. M. Szydło: Konkurencja w działalności komunalnej na przykładzie usług wodociągowo-kanalizacyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 6, s. 6 i nast.
 101. M. Szydło: Reglamentacja działalności gospodarczej w krajowych porządkach prawnych w świetle swobód traktatowych, Studia Prawnicze 2003, z. 2, s. 92 i nast.
 102. M. Szydło: Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, PUG 2004, nr 12, s. 8.
 103. P. Tamowicz: Prywatyzacja usług komunalnych, Gdańsk 1990, s. 13 i nast.
 104. T. Tridimas: The General Principles of EC Law, Oxford 1999, s. 137 i nast.
 105. A. Wasilewski: Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w świetle prawa polskiego, PUG 1982, nr 1-2, s. 11-12.
 106. E. L. White: In Search of the Limits to Article 30 of the EEC Treaty, Common Market Law Review 1989, vol. 26, s. 242 i nast.
 107. A. Wróbel: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, (w:) Gospodarka. Administracja. Samorząd, red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997, s. 559 i nast.
 108. D. Wyatt, A. Dashwood: The substantive law of the EEC, London 1980, s. 366.
 109. Wyrok Sądu Antymonopolowego z 3 czerwca 1998 r., XVII Ama 16/98.
 110. Wyroki Sądu Antymonopolowego: z 14 kwietnia 1994 r., XVII Amr 53/93, "Wokanda" 1994, nr 10; z 4 listopada 1998 r., XVII Ama 53/98; z 14 lipca 1999 r., XVII Ama 28/90.
 111. L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 79 i nast.
 112. A. Zawidzka: Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Warszawa 2002, s. 200 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu