BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chróścielewski Wojciech, Kmieciak Zbigniew
Tytuł
Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym : Raport badawczy
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 11, s. 5-32
Słowa kluczowe
Kontrola, Postępowanie sądowe, Prawo administracyjne, Kolegium odwoławcze, Postępowanie administracyjne
Control, Legal proceedings, Administrative law, College of appeal, Administrative proceedings
Abstrakt
Artykuł porusza następujące problemy: 1. instytucja niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym w ujęciu prawnoporównawczym; 2. ocena funkcjonowania zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce; 3. możliwości i warunki adaptacji w Polsce rozwiązań wyznaczających nową formułę kontroli instancyjnej w postępowaniu administracyjnym; 4. pozycja ustrojowa, kompetencje i procesowe reguły działania administracyjnych kolegiów odwoławczych (propozycje legislacyjne).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Wpływ koncepcji ustrojowych na instytucje procesowego prawa administracyjnego, (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r.), Rzeszów 2001.
 2. AdamiakB., BorkowskiJ., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 3. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 7, Warszawa 2005.
 4. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2004.
 5. Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, pod red. M. Steca, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2.
 6. Carroll A., Constitutional and Administrative Law, Longman 2002.
 7. Chapus R., Droit administrativ general, t. I, Paris 2000.
 8. Chróścielewski W., Organy wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego według k.p.a., "Państwo i Prawo" 1999, nr 6.
 9. Douglas R., Jones M., Administrative Law. Commentary and Materials, The Federation Press 1996.
 10. Elis-Jones I., Essential Administrative Law, Sydney-London 2001.
 11. Fuke T., Judicial Review of Administrative Action in England and Japan: A Comparative Perspective, (w:) Comparative Studies on the Judicial Review System in East and Southeast Asia, red. Y. Zhang, the Hague-London-Boston 1997.
 12. Hanauska S., System zaskarżania orzeczeń sądowych w nowym polskim postępowaniu cywilnym, "Studia Cywilistyczne" 1967, t. IX.
 13. Hauser R., Sporów o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy, "Państwo i Prawo" 2003, nr 11.
 14. Hecquard-Theren M., Essai sur la notion reglamentation, Paris 1977.
 15. Informacja o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2000, Warszawa, kwiecień 2001.
 16. .Informacja o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2003, Warszawa, marzec 2004.
 17. Jagielski J., Pozycja prawna Rady do spraw Uchodźców, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 18. Jendrośka J., Potrzeba nowego modelu procedury prawnej w administracji, "Państwo i Prawo" 2003, nr 3.
 19. Katzen H., DouglasR., Administrative Law, Butterworths 1999.
 20. Kmieciak Z., Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego wobec reformy sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 5.
 21. Kmieciak Z., Klauzula "procedural due process" w amerykańskim prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1999, nr 4.
 22. Kmieciak Z., Kontrola decyzji administracyjnych w Australii, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 23. Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004.
 24. Kmieciak Z., Ochrona sądowa a alternatywne środki rozstrzygania sporów między administracją a jednostką, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3.
 25. Kmieciak Z., Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994.
 26. .Kmieciak Z., Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, "Państwo i Prawo" 2002, nr 9.
 27. Koulouris N., The Independent Administrative Authorities, (w:) Public Administration in Greece, red. E. P. Spiliotopoulos, A. Makrydemetres, Athens - Komotini 2001.
 28. Korzeniowska A.: Odwołanie od decyzji uznaniowych, "Państwo i Prawo" 2000, nr 8.
 29. Kulesza M., Czy będzie rewizja nadzwyczajna, "Rzeczpospolita" z 15.09.1999 r. nr 216 (5381).
 30. Longchamps de Berier F., Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na zachodzie Europy, Kolonia Limited /b. d./, seria Prawo Publiczne Porównawcze, red. J. Boć, K. Nowacki.
 31. Mäenpää O., Hallinto-Oikeus, Helsinki 2003.
 32. Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000.
 33. Postępowanie administracyjne krajów zachodnich, pod red. J. Pruszyńskiego, Ossolineum 1986.
 34. Riedel E.H., Kontrolle der Verwaltung im englischen Rechtssystem, Berlin 1976.
 35. Sawuła R.,Właściwość instancyjna wobec organów samorządu terytorialnego po reformie administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2000, nr l.
 36. Schwarze J., European Administrative Law, Luxembourg 1992.
 37. Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, pod red. M. Boruckiej-Arctowej, Warszawa -Kraków 1 990.
 38. Streets S., Administrative Law, Butterworths 2000.
 39. Szpora A., Akt reglamentacyjny jako instrument działania administracji we Francji, Warszawa 2003.
 40. Świtała K., Słowo wstępne, (w:) J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985.
 41. Wróbel A., (w.) A. Wróbel, M. Jaśkowska: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2001.
 42. Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 43. Zimmermann J.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.
 44. Zjednoczone Królestwo, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Zakamycze, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu