BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czempas Jan, Palica Zofia
Tytuł
Koncentracja aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych
Concentration of open investment funds' net assets
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 5, s. 23-32, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze otwarte, Koncentracja, Aktywa, Rynek kapitałowy
Open-ended investment companies, Concentration, Assets, Capital market
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba dokonania analizy koncentracji wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w latach 1998—2005. Autorzy w tym celu posłużyli się współczynnikiem koncentracji K. Kukuły. Badaniem objęto 101 funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych działających na polskim rynku kapitałowym przynależnych do pięciu grup: funduszy akcji polskich (AKP), funduszy zrównoważonych (MIP), funduszy stabilnego wzrostu (SWP), funduszy polskich papierów dłużnych (PDP), funduszy rynku pieniężnego (RPP). W analizowanym okresie współczynnik Kt dla badanych podmiotów cechowała bardzo duża zmienność. Wartości tego współczynnika wskazywały na zróżnicowany poziom skupienia aktywów netto funduszy inwestycyjnych należących do poszczególnych grup. Najwyższą średnią wartość współczynnika koncentracji odnotowały fundusze zrównoważone (0,44). Na polskim rynku funduszy można było zaobserwować generalną tendencję spadkową miary Kt, co było bezpośrednio związane z poszerzaniem oferty przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Wynikało to z coraz większej liczby otwartych funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the analysis trial of open investment funds' net assets value concentration functioning in Poland in years 1998—2005. The authors for this purpose used the K. Kukuła concentration coefficient. The survey took up 101 open investment funds and specialized open funds functioning on Polish capital market belonging to five groups: stock funds, equity funds, stable growth funds, Polish debt securities funds, money market funds. In the analyzed period the coefficient K, for the testing units was very variable. The values of this coefficient showed that the level of concentration of investment funds' net assets belonging to the particular groups were diversified. The highest average value of concentration coefficient was noted by equity funds (0,44). On the Polish funds market, the decrease tendency of measure K, was observed, which was directly connected with enlarging the offer by the investment funds companies. It was the result of growing number of open investment funds on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogle J.C. (1994), Bogle on mutual funds, R. D. Irwin Inc., New York
 2. Carhart M. (1997), On persistence in mutual fund performance, "Journal of Finance", nr l
 3. Chybalski F. (2005), Miary charakteryzujące zmiany na rynku OFE, "Wiadomości Statystyczne", nr 12
 4. Czempas J. (1999), Próba oceny przestrzennej koncentracji wybranych dochodów nowych województw, (w:) Jajuga T., Słoński T. (red.), Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. O. Langego nr 837, Wrocław
 5. Czempas J. (2000), Koncentracja dochodów w gminach woj. śląskiego, "Wiadomości Statystyczne", nr 10
 6. Dymny Z. (1972), Koncentracja ludności w miastach Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 2
 7. Gabryelczyk K. (2005), Rola funduszy zbiorowego inwestowania w gospodarce, (w:) Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, Poznań-Trzebaw
 8. Gabryelczyk K. (2006), Fundusze inwestycyjne - rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 9. Góralski A. (1976), Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa
 10. Kukuła K. (1989), Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: "Monografie", nr 89, Kraków
 11. Kukuła K. (1996), Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków
 12. Lavine A. (1996), Wszystko o funduszach powierniczych, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa
 13. Luchter E., Wacławowicz S. (1963), O stosowaniu różnych miar koncentracji, (w:) "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 25, Kraków
 14. Malkiel B. (1995), Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, "Journal of Finance", nr 2
 15. Muszyńska A. (1973), Zmiany koncentracji ludności Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 3 Mynarski S. (red.) (1992), Badanie przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa Olechowski A., Wyżnikiewicz B. (1978), Towarowa koncentracja eksportu krajów europejskich, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 16. Palica Z. (2006), Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, (w:) (red. Mamcarz H.), "Rynki finansowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 17. Pozen R. (2002), The mutual fund business, 2nd ed., Houghton Mifflin Company, Boston
 18. Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa
 19. Roeske-Słomka I. (1994), Klasyczne a entropijne miary koncentracji i asymetrii w badaniu rozmieszczenia ludności, (w:) Prace Katedry Statystyki i Demografii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" seria I, nr 219, Poznań
 20. Roeske-Słomka I. (1994), Rozkłady cech a rozkłady liczebności na przykładzie gospodarstw domowych, (w:) Cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe", seria I, nr 217, Poznań
 21. Roeske-Słomka I. (1994), Wielkość i entropia gospodarstw domowych w Polsce (w świetle powojennych spisów ludności), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 22. Roeske-Słomka I. (1997), Rozkłady gospodarstw domowych pracowniczych według dochodu na podstawie miar entropijnych, (w:) Prace z zakresu statystyki i demografii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe" Seria I, nr 251, Poznań
 23. Roeske-Słomka I. (2005), Koncentracja wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, "Wiadomości Statystyczne", nr 7
 24. Sączewska-Piotrowska A. (2006), Nierówności dochodowe gospodarstw, "Wiadomości Statystyczne", nr 8
 25. Steczkowski J., Zeliaś A. (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa
 26. Strahl D. (1995), Transformacja strukturalna w Polsce w świetle parametrów krajów Unii Europejskiej, (w:) Mikołajewicz Z. (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Opolski i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Opole
 27. Stroińska Z. (1972), Zróżnicowanie i koncentracja plac w gospodarce uspołecznionej w latach I960-1970, "Wiadomości Statystyczne", nr 3
 28. Szulc S. (1967), Metody statystyczne, PWE, Warszawa
 29. Wyżnikicwicz B. (1987), Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia. PWE, Warszawa
 30. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa
 31. Analizy Online - www.analizy.pl (stan na listopad 2006 r.)
 32. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - www.izbazarzadzajacych.pl (stan na listopad 2006 r.)
 33. Securities and Exchange Commission - www.scc.gov/investor/pubs/inwsmf.htm (stan na listopad 2006 r.), dokument Invest wisely: An Introduction to Mutual Funds, Stany Zjednoczone
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu