BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluska Jolanta
Tytuł
Polityka rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w procesach restrukturyzacji
Accounting policy of the independent public health care units in the processes of restructurisation
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 124-133, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Accounting, Independent public health care facilities, Restructuring of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej przechodzą szereg zmian restrukturyzacyjnych, od obszaru gospodarki finansowej po formy prawne funkcjonowania zakładów. Polityka rachunkowości SP ZOZ powinna stworzyć warunki prezentacji prawdziwego, rzetelnego i wiernego obrazu zakładu zarówno w trakcie normalnej działalności, jak i restrukturyzacji. Szczególnie wycena aktywów i pasywów, kosztów i przychodów musi być obiektywna i zgodna z zasadą ostrożnej wyceny. Nieprawidłowości realizacji polityki rachunkowości zakładów przed restrukturyzacją ujawnią się po restrukturyzacji w nowych warunkach funkcjonowania. Odbiorcy informacji płynących z systemów rachunkowości SP ZOZ oczekują, że będą one prawidłowe i pozwolą im podjąć właściwe decyzje gospodarcze, np. dotyczące alokacji środków finansowych w restrukturyzowanych zakładach.(abstrakt oryginalny)

Independent public health care units have undergone several restructuring changes, from the financial management area to the organizational forms of their operation. Accounting policy of the independent public health care units should ensure the conditions for true and fair view of the units, both during their normal operation and the restructuring. The valuation of the assets and liabilities, costs and revenues should be especially objective and follow the rule of prudent valuation. The recipients of the information provided by the accounting systems of the independent public health care units expect it to be reliable and to enable them to make proper business decisions, for example on allocation of the financial resources in restructured units. The irregularities in the realization of the units' accounting policy before restructuring are revealed in new conditions of operation after the restructuring.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
  3. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z, Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodar- czyk C., Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, CASE - Centrum Analiz Spo- łeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa 2002.
  4. Hoass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, tom l, SKwP, Warszawa 2004.
  6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  7. Sawicki K. (red.), Polityka bilansowa i sprawozdawczość w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo EKSPERT, Wrocław 1996.
  8. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
  9. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami).
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu