BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woś Tadeusz
Tytuł
"Nowa" regulacja postępowania sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego (część I)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 15-36
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Postępowanie sądowe, Samorząd terytorialny, Prawo administracyjne
Legal regulations, Legal proceedings, Local government, Administrative law
Abstrakt
Artykuł na temat uregulowania postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych w sposób całościowy, bez odsyłania do innych procedur. Przedstawiono właściwość rzeczową sądu administracyjnego (przedmiotu postępowania). Omówiono skargi na akty organów gmin, powiatów, województw oraz związków gmin i związków powiatów, a także skargi na akty prawa miejscowego organów administracji rządowej na obszarze województwa oraz skargi na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak: Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 4, s. 30.
 2. A. Agopszowicz: Glosa do wyroku NSA z 29 sierpnia 1991 r., SA/Wr 535/91, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 5, s. 67.
 3. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz (red.), Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 488.
 4. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel: Aktualne spory o skargę na uchwałę rady gminy, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8, s. 28.ˆ M. Chlipała: Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 7-8, ss. 83-85.
 5. P. Chmielnicki: Glosa do wyroku TK z 9 grudnia 2003 r., P 9/02, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 6, ss. 59-66.
 6. P. Chmielnicki: Zaskarżanie zarządzeń wójta, „Wspólnota" 2003, nr 14, s. 39.
 7. P. Czechowski, (w:) P. Czechowski (red.), A. Jaroszyński, S. Piątek: Prawo samorządu terytorialnego. Przepisy z komentarzem, Warszawa 1997, s. 220.
 8. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak: Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995, ss. 125-127.
 9. D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków 2003, ss. 356-357.
 10. D. Dąbek: Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego, (w:) Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 83 i nast.
 11. P. Dobosz, (w:) K. Bandarzcwski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz. W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Plażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004. ss. 275-295.
 12. B. Dolnicki: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 5, ss. 5-21.
 13. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Warszawa 1999, s. 188.
 14. L. Dzierżyńska-Bryl: Uwagi o niektórych aspektach pojęcia sprawy z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 7-8, s. 71.
 15. G. Jyż, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, ss. 418-419.
 16. W. Kisiel: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 271.
 17. A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002, s. 133.
 18. Z. Kmieciak, M. Stahl: Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 97.
 19. M. Kotulski: Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr Ii, s. 28 i nast.
 20. Z. Leoński: Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8 marca 1990 r., „Państwo i Prawo" 1990, nr 12, s.57.
 21. K. Podgórski: Pozycja prawna wojewody wobec jednostek samorządu lokalnego, (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. E. Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 242.
 22. M. Rzążewska: Zaskarżanie uchwal samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra 1997, s. 70 i nast.
 23. M. Stahl: Zaniechania prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego, Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2006, nr 2, s. 21.
 24. I. Waksmundzka, M. Czyżewski: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.01.2005 r., OSK 1598/04, Administracja: Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2006, nr 2, s. 115.
 25. T. Woś: Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki", „Państwo i Prawo" 2003, nr 8, s. 31 i nast.
 26. T. Woś: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2000, s. 66 i nast.
 27. T. Woś: Reforma sądownictwa administracyjnego - projekty dalekie od ideału, „Państwo i Prawo" 2001, nr 7, ss. 45-48.
 28. T. Woś, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, ss. 241-247.
 29. T. Woś, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, ss. 27-28.
 30. J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, „Państwo i Prawo" 1991, nr 10, s. 45.
 31. J. Zimmermann: Z problematyki reformy sądownictwa administracyjnego, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków 2001, s. 796.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu