BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gibuła Ryszard
Tytuł
Wpływ regulacji prawnych Unii Europejskiej na polskie specjalne strefy ekonomiczne
The Impact of the European Union Law Regulations on Polish Special Economic Areas
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 142-161, bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Słowa kluczowe
Prawo WE, Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
European Community law, Special economic zones, Subsidies granted to enteprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przybliżono specyfikę funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Omówiono stanowisko Unii Europejskiej w kwestii pomocy publicznej i polskie regulacje prawne w tym zakresie.

The author presents in the article the complicated matter connected with the existence of special economic areas in Poland and the regulations of common law concerning this domain. The article contains the definition of such areas, presentation of European public aid policy and the description of the Polish regulations evolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dla Polski, red. U. Płowieć IKiCHZ, Warszawa 1999.
 2. European Union Common Position, Conference on accession to the European Union - Poland, CONF-PL 90/02, Bruksela, 14 listopada 2002.
 3. Export Processing Zones: Role of Foreign Investment and Developmental Impact, Report by the UNCTAD secretariat, UNCTAD 1993.
 4. Guidelines on National Regional Aid, "Official Journal of the European Communities", 98/C 74/06.
 5. Hoekman B., Kostecki M, Ekonomia światowego systemu handlu, WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, AE, Wrocław 2002.
 6. Informacja Rządu RP dla Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o Przebiegu Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: styczeń 2000 r. oraz wrzesień 2000 r.
 7. Investment-related Trade Measures, UNCTAD Series on issues in international investment agreements, UNCTAD/ITE/IIT/10, UNCTAD 1999.
 8. Jankowski B., Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - Implikacje dla Polski, UKIE, Warszawa 2001.
 9. Kowaluk A., Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna jako jedna z form inwestycji lat 90-tych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 801, AE, Wrocław 1998.
 10. Mayhew A., Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej, UKIE, Warszawa 2002.
 11. Nowak E., Pielichaty E., Rachunek opłacalności inwestycji, PWE, Warszawa 1999.
 12. Ograniczenia stosowania fiskalnych instrumentów wspierania inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych na rzecz instrumentów rozwoju regionalnego zgodnych z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa czerwiec 1999.
 13. Poland. Special Economic Zones a Unique Investment Opportunity, PAIZ, Warszawa 2002.
 14. Polityka Gospodarcza, red. B. Winiarska, PWN, Warszawa 2000.
 15. [l5] Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne, red. E. Kryńska Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2000.
 16. Pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcom działającym na terenie specjalnych stref ekonomicznych w formie zwolnienia z. podatku dochodowego w 2001 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, luty 2003.
 17. Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002.
 18. Specjalne strefy ekonomiczne, stan na dzień 31 marca 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, październik 2004.
 19. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Materiały ze szkolenia, 26-27 września 1997 r., Piechowice, Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" SA 1997.
 20. Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czerwiec 2000.
 21. Warbiński M., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE, UKIE, Warszawa 2002.
 22. World Investment Report 2002: Transitional Corporations and Export Competitiveness, UNCTAD 2003.
 23. Wzajemne relacje między polityką konkurencji z zasadami udzielania pomocy w Polsce oraz Unii Europejskiej, Komunikaty prasowe, UOKIK, 23 stycznia 2003 r.
 24. Zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 25. Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskie strefy usług publicznych (DzU 1995 nr 141, poz. 692).
 26. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz U 1996 nr 106, poz. 496).
 27. Ustawa dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU 1997 nr 121, poz. 770).
 28. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU 1998 nr 106, poz. 668).
 29. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU 2000 nr 117, poz. 1228).
 30. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU 2002 nr 113, poz. 984).
 31. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2002 nr 240, poz. 2055).
 32. (Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (DzU 2003 nr 188, poz. 1840).
 33. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU 2004 nr 123, poz. 1291).
 34. Zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
 35. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (DzU 1998 nr 160, poz. 1063).
 36. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2000 nr 66, poz. 788).
 37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2001 nr 30, poz. 331).
 38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2001 nr 107, poz. 1172).
 39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2002 nr 64, poz. 583).
 40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2003 nr 213, poz. 2082).
 41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2004 nr 95, poz. 938).
 42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU 2004 nr 75, poz. 692).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu