BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Jacek
Tytuł
Rola systemu informacyjnego rachunkowości w zarządzaniu projektami
The role of the accountancy Information system in project management
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 34, nr 90, s. 36-52, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, System informacyjny, Zarządzanie projektem
Accounting, Information system, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Intensywna globalizacja gospodarki powoduje dynamiczny wzrost konkurencji, czego konsekwencją jest rosnąca popularność wykonywania projektów, czyli działań unikalnych, wykonywanych najczęściej w ciągu wielu okresów, przy znacznym ryzyku powodzenia. Coraz rzadziej natomiast spotyka się w praktyce gospodarczej działalność seryjną i powtarzalną. W artykule opisano rolę, jaką w zarządzaniu projektami pełni szybka i rzetelna informacja, dostarczana dzięki odpowiednio dostosowanemu systemowi informacyjnemu rachunkowości. W pierwszej części artykułu jest zawarte odniesienie do teorii zachowań sytuacyjnych (ang. contingency theory) jako podstawy zarządzania projektami. Kolejny podrozdział objaśnia rolę i specyfikę informacji w zarządzaniu projektami, która wynika z cech projektów. Następnie opisano wpływ tej specyfiki na system informacyjny rachunkowości wskazując, z jakich elementów powinien on się składać. Szczególnie istotna jest tutaj integracja dwóch podsystemów: rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej. Artykuł kończy się wnioskami, które podsumowują rolę systemu informacyjnego rachunkowości w zarządzaniu projektami. (original abstract)

Intensive globalization of economy leads to dynamic increase of competition, which in turn results in growing popularity of projects, i.e. unique activities most frequently done during multiple periods of time with considerable risk involved. Activity of serial and repetitive character is met in economic practice less and less often, though. The article describes the role that is fulfilled in project management by timely and reliable information provided by means of properly designed accounting information system. The first part of the article contains reference to contingency theory as the basis for Project management. The following subchapter explains the role and specifics of information in project management which result from project characteristics. Next, the influence of such specifics on the accounting Information system is described and there are clear indications what elements such a system should include. Particularly important seems to be integration of two subsystems: management accounting and financial accounting. The article ends with conclusions that sum up the role of accounting information system in project management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R., Slagmulder R., 1997, Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland, Oregon.
 2. Czarnecki J., Sobańska L, Wnuk-Pel T. (red. Sobańska L), 2003, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Drury C., 2004, Management and cost accounting. Sixth edition., Thompson Learning, London.
 4. Fisher J., 1995, Contingency - based research on Management control systems: Categorization by level of complexity, Journal of Accounting Literature nr 14 s. 24-53.
 5. Griffin R. W., 2001, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Hampton D.R., Management, 1986, Mc Graw-Hill, New York.
 7. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., 2001, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lodzi, Łódź.
 8. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., 2000, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 9. Kalinowski J., 2003, Umowy długoterminowe, w tym o usługi budowlane, w świetle zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Ustawy o Rachunkowości, [w:] Kubiak B. F., Korwicki A. (red.), Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Gdańsk.
 10. Kalinowski J., 2005, Materiały dydaktyczne Podyplomowego Studium Komercjalizacji Nauki i Technologii MSSTC prowadzonego w Uniwersytecie Łódzkim na licencji University of Texas, Austin, Łódź.
 11. [l 1] Kisielnicki J., Sroka H., 2005, Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 12. Krajowy Standard Rachunkowości "Niezakończone usługi budowlane" - projekt, „Rachunkowość", kwiecień 2006 - autor projektu: Jacek Kalinowski.
 13. Łobesko S., 2005, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 2004,1.1 i II, IASCF.
 15. Niedzielska E. (red.), 1998, Informatyka ekonomiczna, AE we Wrocławiu.
 16. O'Toole J., 2005, The true measure of CEO. Aristotle has something to say about that, Across the Board, Sept/Oct. 2005, s. 45-48.
 17. Penc J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Agencja Wydawnicza PLACE, Warszawa.
 18. Sobańska L, Czajor P., Kalinowski J., Michalak J., (red. I. Sobańska), 2006, Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Kontrakty - Planowanie - Kontrola, Difm, Warszawa.
 19. Sobańska L., Kalinowski J., Czajor P., (red. I. Sobańska), 2004, Kontrakty długoterminowe. Koszty - Przychody - Wyniki, Difin, Warszawa.
 20. Sojak S., Jóźwiak H., 2004, Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Stefanowicz B., 1997, Informacyjne systemy zarządzania, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
 23. Wajda A., 2003, Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 24. Zehner W.B., 2005, The emerging technology commercialization degree, prezentacja na International Conference on Technology Policy and Innovation, Łódź, 6-8 lipca 2005.
 25. http://www.strategializbonska.pV
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu