BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmańska Anna
Tytuł
Granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego na przykładzie odwracania dyskonta
Limits to information accuracy of financial statements - the example of reversal of discounting
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 118-140, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Jakość informacji
Accounting, Financial statements, Information function of financial statements, Information quality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie podkreśla konieczność poszukiwania odpowiedzi na kardynalne pytanie o granice dążenia do dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego. Przykładem ilustrującym ten problem jest technika dyskontowania i stosowane w jej ramach „odwracanie dyskonta". Na tym tle artykuł podnosi jednak kwestie o bardziej generalnym znaczeniu w dziedzinie rachunkowości. Autorka formułuje bowiem zachęcające do dyskusji pytania: (1) Jaka jest granica kierowania się użytecznością, istotnością decyzyjną wyceny bilansowej przy wyborze metod tej wyceny? Co tę granicę może identyfikować i czy można to zmierzyć? (2) Czy zasada dbałości o ujmowanie w księgach rachunkowych zjawisk związanych z działalnością przedsiębiorstwa zgodnie z treścią ekonomiczną odnosi się także do ich skutków, w postaci konceptualnego wymiaru wynikającego z odwracania dyskonta (które w tym miejscu jest przedmiotem przykładowych rozważań)? (3) Czy należy stosować złożone rozwiązania odnoszące się do wyceny bilansowej, których sens ekonomiczny wymaga bardzo szczegółowych ustaleń, a znaczenie decyzyjne dla interesariuszy nie może być w odniesieniu do tych ustaleń bezpośrednio przyporządkowane? (4) Czy rozwiązanie proponowane jako dokładniejsze (bez względu na koszty związane z jego stosowaniem), ale nie wymienione w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, należy uznać za niezgodne z tym prawem bilansowym? (5) Czy pozostają one w sprzeczności z zasadą „rzetelnej prezentacji informacji"? (abstrakt oryginalny)

This article first raises the cardinal question of the limits to seeking accuracy of information provided in financial statements. An example illustrating this problem is the discounting technique and reversal of the discounting. Against this background the author raises a more general issue relevant to accounting, by posing the following thought-provoking questions: (1) Where is the limit to regarding the decision relevance and usefulness of accounting valuation as factors determining the choice of the methods of this valuation? Is it possible to identify this limit? (2) Does the principle of accounting for business transactions and events in accordance with their economic substance also apply to their effects in the form of a conceptual dimension resulting from the reversal of discounting (taken as an example)? (3) Is it sensible to use complex valuation procedures whose economic sense requires very precise definitions and yet their decision relevance is not directly identifiable? (4) Should solutions proposed as more accurate (regardless of their costs), but not included in International Financial Reporting Standards, be regarded as not complying with these standards? (5) Are they in contradiction with the principle of true and fair presentation? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na 31 marca 2004, tom I, IASB, SKwP, Warszawa 2004.
  2. MSR 36-Utrata wartości aktywów, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na 31 marca 2004, tom I, IASB, SKwP, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu