BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Marek
Tytuł
Ograniczenia działalności gospodarczej odnoszące się do przedsiębiorstw komunalnych a swobody rynku wewnętrznego we Wspólnocie Europejskiej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 6, s. 7-36
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo komunalne, Gospodarka samorządowa, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Jednolity rynek wewnętrzny
Utility plant, Local government economy, Polish Act on Freedom of Economic Activity, European Single Market
Abstrakt
W artykule przedstawiono ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw komunalnych w polskim prawie samorządowym. Omówiono przepisy prawa samorządowego ograniczające działalność gospodarczą przedsiębiorstw komunalnych w świetle przepisów TWE Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) o swobodach rynku wewnętrznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Banasiński: Uwagi do poselskiego projektu ustawy o działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5, s. 45.
 2. C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 89.
 3. K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2006, s. 156 i nast.
 4. K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik: Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym, Warszawa 2005, s. 106.
 5. K. Bandarzewski, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik: Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005, s. 128.
 6. L. Bar: Publiczna subsydiarna działalność w gospodarce rynkowej (Wybrane zagadnienia prawne), "Państwo i Prawo" 1994, z. 6, s. 13 i nast.
 7. A. Bettermann: Juristische Personen des offentlichen Rechts als Grundrechtstrager, Neue Juristische Wochenschrift 1969, nr 31, s. 1323.
 8. S. Biernat, A. Wasilewski: Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997, s. 35 i nast.
 9. A. Brigola: Das System der EG-Grund-freiheiten: Vom Diskriminierungsverbot zum spezifi-schen Beschrankungsverbot, Miinchen 2004, s. 223 i nast.
 10. M. Brombach: Das Internationale Gesellschaftsrecht im Spannungsfeld von Sitztheorie und Niederlassungsfreiheit, Jena 2006, s. 56 i nast.
 11. J. L. Buendia Sierra: Article 86 - Exclusive rights and other anti-competitive state measures, (w:) The EC law of competition, red. J. Faull, A. Nikpay, Oxford 1999, s. 286.
 12. M. Burgi: Die óffentlichen Unternehmen im Gefiige des primiiren Gemcinschaftsrechts, Europarecht 1997, nr 3, ss. 286-287.
 13. K. Byjoch, S. Redd: Prawo gospodarki komunalnej, Wars'zawa 2000, ss. 56-57.
 14. M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6, s. 20 i nast.
 15. M. Ciepiela: Pośrednia działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin 2004, ss. 261-262.
 16. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze, 1998, s. 88 i nast.
 17. S. Dudzik: Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, 2002, s. 327 i nast.
 18. D. Ehlers: Die Grundfreiheiten der Europaischen Gemeinschaften. Allgemeine Lehren, (w:) Europaische Grundrechte und Grundfreiheiten, red. D. Ehlers, Berlin 2005, s. 195 i nast.
 19. V. Emmerich: Das Wirtschaftsrecht der offentlichen Unternehmen, Bad Homburg-Berlin--Ziirich 1969, ss. 422-423.
 20. W. Frenz: Handbuch Europarecht. Band 1. Europaische Grundfreiheiten, Berlin-Heidelberg 2004, s. 91 i nast.
 21. W. Frenz: Handbuch Europarecht. Band 2. Europaisches Kartellrecht, Berlin-Heidelberg 2006, s. 744.
 22. J. Gebauer: Die Grundfreiheiten des EG-Vertrags als Gemeins-chaftsgrundrechte, Berlin 2004, s. 83 i nast.
 23. A. Gern: Wirts-chaftliche Betatigung der Gemeinden auBerhalb des Gemeindegebiets, Neue Juristische Wochenschrift 2002, nr 36, s. 2593 i nast.
 24. D.G. Goyder: EC Competition Law, Oxford 2003, s. 484.
 25. S. Grundmann: Europaisches Gesellschaftsrecht, Heidelberg 2004, ss. 86-88.
 26. K. Hailbronner, G. Jochum: Europarecht II. Binnenmarkt und Grundfreiheiten, Stuttgart 2006, s. 46 i nast.;
 27. H.D. Jarass: Elemente einer Dogmatik der Grundfreiheiten, Europarecht 1995, nr 3, s. 204 i nast.
 28. A. Hatje: Wirtschaftsverfassung, (w:) Euro-paisches Verfassungsrecht. Theoretische und dogma-tische Grundziige, red. A. von Bogdandy, Berlin-Heidelberg 2003, s. 735.
 29. V. Hatzopoulos: Recent Developments of the Case Law of the ECJ in the Field of Services, Common Market Law Review 2000, vol. 37, s. 58 i nast.
 30. J. Jagoda, (w:) B. Dolnicki, J. Glumińska-Pawlic, J. Jagoda, Cz. Martysz, M. Taniewska-Banacka, R. Cybulska: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Zakamycze 2005, s. 67.
 31. A. Jiittner: Gesellschaftsrecht und Niederlassungsfreiheit, Frankfurt am Main 2005, ss. 26-28.
 32. D. Jarass: Aktivitaten kommuna-ler Unternehmen auBerhalb des Gemeindegebiets, insbesondere im óffentlichen Personennahverkehr, Deutsches Verwaltungsblatt 2006, nr l, s. l i nast.
 33. M. Kalisiak, W. Paluch: Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zielona Góra 2000, ss. 60-61 oraz 136 i nast.
 34. W. Kluth: Die Bindung privater Wirtschaftsteilnehmer an die Grundfreiheiten des EG-Vertrages. Eine Analyse am Beispiel des Bosman-Urteils des EuGH, Archiv des óffentlichen Rechts 1997, nr 4, s. 557 i nast.
 35. K. Knedler: Regulowanie systemu własności w sektorze publicznym w prawodawstwie krajowym a wymagania prawa wspólnotowego, (w:) Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 459.
 36. J. Kiihling: Verfassungs- und kommunalrechtliche Probleme grenziiberschreitender Wirtschaftsbetatigung der Gemeinden, Neue Juristische Wochenschrift 2001, nr 3, s. 178.
 37. G. Marenco: Public Sector and Community Law, Common Market Law Review 1983, vol. 20, s. 510.
 38. T. Mann: Offentliche Unternehmen im Span-nungsfeld von óffentlichem Auftrag und Wettbewerb, Juristen Zeitung 2002, nr 17, s. 825.
 39. K. Mortelmans: The relationship between the Treaty rules and Community measures for the establishment and functioning of the internal market - towards a concordance rule, Common Market Law Review 2002, vol. 39, s. 1303 i nast.
 40. W. Moschel: Service public und europaischer Binnenmarkt, Juristen Zeitung 2003, nr 21, ss. 1024-1025.
 41. A.C. Page: Member States, Public Undertakings and Article 90, European Law Review 1982, vol. 7, ss. 24-25.
 42. K. Pawłowicz: Wolność gospodarcza, (w:) C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, R. Kaszubski, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 2001, s. 72 i nast.
 43. B. Pieroth, B. Schlink: Grundrechte. Staats-recht II, Heidelberg 2003, s. 39.
 44. K. Preedy: Die Bindung Privater an die europaischen Grundfreiheiten. Zur sogenannten Drittwirkung im Europarecht, Berlin 2005, s. 17 i nast.
 45. M. Ronellenfitsch: Wirtschaftliche Betatigung des Staates, (w:) Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band III. Das Handeln des Staates, red. J. Isensee, P. Kirchhof, Heidelberg 1988, s. 1191.
 46. P. Schindler: Public Enterprises and the EEC Treaty, Common Market Law Review 1970, vol. 7, s. 59.
 47. P. Steinhauser przeciwko City of Biarritz, Zbiór Orzeczeń 1985, s. 1819, pkt 12.
 48. K. Strzyczkowski: Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992, s. 11.
 49. M. Szydło: Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005, s. 76.
 50. M. Szydło: Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej, Toruń 2005, s. 29.
 51. M. Szydło: Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Toruń 2006, s. 358 i nast.
 52. J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska: Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s. 61.
 53. A. Wasilewski: Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 131.
 54. W. Weiss: Kommunale Energieversorger und EG-Recht: Fordert das EG-Recht die Beseitigung der Beschrankungen fiir die kommimale Wirtschaft? Ein Beitrag zum Grundfreiheitsstatus offentlicher Unternehmen, Deutsches Verwaltungsblatt 2003, nr 9, ss. 568-569.
 55. P. V. Wilmowsky: Mit besonderen Aufgaben betraute Unternehmen unter dem EWG-Vertrag, Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1991, Band 155, s. 550.
 56. H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober: Verwaltungsrecht. Band l, Munchen 1999, s. 534.
 57. D. Wyatt, A. Dashwood: The substantive law of the EEC, London 1980, s. 368.
 58. A. Zabłocka: Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2002, nr 1-2, s. 117 i nast.
 59. A. Zawidzka: Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Warszawa 2002, s. 22 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu