BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Jarosław
Tytuł
Mechanizm superdźwigni operacyjnej
Operating superleverage mechanism
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 31, nr 87, s. 36-65, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Dźwignia finansowa
Accounting, Financial leverage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozwiązanie istotnego problemu analizy wrażliwości, sformułowanego w formie pytania: jaka będzie wielkość stopy wzrostu zysku pod wpływem zmian wszystkich czynników, czyli cen, popytu, kosztów zmiennych i kosztów stałych. Formuła na superdźwignię operacyjną, określająca tę stopę wzrostu, zawiera wyłącznie dźwignie operacyjne, wyznaczone przez warunki początkowe i dowolne stopy wzrostu poszczególnych czynników oraz uwzględnia addytywność i multiplikatywność wpływu zmian wielkości czynników. Wyznaczona została również formuła na wielkość końcową dźwigni operacyjnej popytu, określona przez superdźwignię operacyjną, stopę wzrostu popytu, dźwignię operacyjną popytu oraz stopę wzrostu zysku dla zmian cen i zmian kosztów zmiennych. Ponownie formuła ta jest wyznaczona przez dźwignie operacyjne i stopy wzrostu czynników, podane w warunkach początkowych. Obydwie formuły umożliwiły wyjaśnienie wielkości zmian zysku i dźwigni operacyjnej popytu dla zmian wszystkich czynników. Aby wyjaśnić, dlaczego następują takie zmiany stopy wzrostu zysku i końcowej dźwigni operacyjnej popytu pod wpływem zmian wszystkich czynników, podano warunek graniczny dla stóp wzrostu popytu oraz warunek punktu stałego zysku. Warunek graniczny określa wielkość stopy wzrostu popytu dla danych stóp wzrostu pozostałych czynników, dla której superdźwignia operacyjna jest równa -100% i zysk staje się zerowy. Stopa wzrostu popytu różna od warunku granicznego wyjaśnia wielkość superdźwigni operacyjnej, dźwigni operacyjnej popytu i zysku w zależności od tego, czy w warunkach początkowych przedsiębiorstwo osiągało zyski, czy ponosiło straty. Warunek stałego zysku wyznacza wielkość stopy wzrostu popytu dla danych stóp wzrostu innych czynników i dźwigni operacyjnych, określonych przez warunki początkowe, dla których wielkość końcowa zysku nie ulega zmianie w porównaniu z wielkością początkową. Stopa wzrostu popytu różna od warunku stałego zysku przy danych stopach wzrostu pozostałych czynników wyjaśnia, dlaczego superdźwignia operacyjna jest dodatnia lub ujemna, a zysk jest niższy lub wyższy od jego wielkości w warunkach początkowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a solution to an essential problem of the sensitivity analysis formulated as the following question: What will be the level of the profit growth rate under the influence of a change in all factors, i.e., prices, demand, variable costs and fixed costs? The formula for the operating superleverage, determining the relevant growth rate, includes solely operating leverages, determined by initial conditions, and any factor growth rate of individual factors and takes into account additivity and multiplicativity of the influence of the changes in the levels of factors. The formula for the final level of demand operating leverage has also been defined, and is determined by the operating superleverage, demand growth rate, and the demand operating leverage, profit growth rate for the changes in prices and in variable costs. Subsequently, this formula is determined again by operating leverages and factor growth rates given in the initial conditions. Both formulae make it possible to explain the levels of changes in profit and demand operating leverage for the changes in all factors. To explain why the above changes take place under the changes in all factors a break-even point has been given for demand growth rates and the condition for a constant profit. The break-even point determines the level of the demand growth rate for given growth rates of the remaining factors for which the operating superleverage is equal to -100% and the profit equals zero. The demand growth rate different from determined by the break-even point explains the level of the operating superleverage, profit and demand operating leverage depending on whether a company reached profit or experienced loss in the initial conditions. The constant profit point determines the level of the demand growth rate for given growth rates of other factors and operating leverages determined by the initial conditions for which the final profit level remains the same in comparison to the initial condition. The demand growth rate different from the constant profit with the given growth rates of the remaining factors explains why the operating superleverage is positive or negative and the profit is lower or higher from its level in the initial conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnold G.C., Hatzopoulos P.D., 2000, The Theory-Practice Gap in Capital Budgeting: Evidence from the United Kingdom, „Journal of Business Finance and Accounting", 27(5) & (6), June/July.
  2. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., 2001, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., Łódź.
  3. Kotaś R., Sojak S., 1999, Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWN, Warszawa.
  4. T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
  5. Mielcarek J., 2005, Podstawy teoretyczne koncepcji CVP (koszt-wolumen-zysk), Wydawnictwo I-BIS s.c., Wrocław.
  6. Mielcarek J., 2006, Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, książka przygotowywana do druku.
  7. Nowak W.A., 2001, 8.11. Mnożniki zysku, [w]: Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., Łódź.
  8. Pike R., 1996, A Longitudinal Survey on Capital Budgeting Practices, „Journal of Business Finance and Accounting", 23(1), January.
  9. Sojak S., 2003, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń.
  10. Trahan E.A., Gitman L.J., 1995, Bridging the theory-practice gap in corporate finance: A survey of chief finance officers, „The Quarterly Review of Economics and Finance", 35(1), Spring.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu