BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Spójność społeczna w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2003
Social Cohesion in European Union Countries in Years 1995-2003
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 3, s. 16-22, bibliografia 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Poziom życia, Nierówności społeczne, Ubóstwo, Metody badawcze
Cohesion policy, Living standard, Social inequality, Poverty, Research methods
Uwagi
summ., wykresy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu była ocena spójności społecznej w krajach „starej” Unii Europejskiej w latach 1995-2003. Przyjęto własną metodę kwantyfikacji spójności społecznej. Oceniana była na podstawie 3 wskaźników: mierników poziomu życia mieszkańców; wskaźników nierówności dochodowych oraz wskaźników zasięgu ubóstwa. Do obliczenia poziomu życia rozumianego jako „stopień zaspokojenia potrzeb ludzkich wynikający z konsumpcji dóbr materialnych i usług oraz wykorzystania walorów środowiska naturalnego i społecznego” zastosowano taksonomiczną metodę wzorca rozwoju. Za wskaźniki nierówności dochodowych przyjęto relację dochodów ludności należącej do najwyższego i najniższego kwintala dochodowego (20% ludności) oraz współczynnik Giniego. Zasięg ubóstwa oceniano na podstawie odsetka ludności uzyskujących ekwiwalentne dochody na osobę poniżej poziomu 60% mediany przeciętnych krajowych dochodów ekwiwalentnych. Oceny osiągniętej spójności społecznej w danym kraju dokonano na podstawie sumy rang trzech powyższych wskaźników. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was the evaluation of social cohesion in countries of the “old” European Union in years 1995–2003. An own method of social cohesion quantification was applied. The final ranging was based on 3 indexes: (1) index of living standard, (2) index of income inequality; (3) index of poverty. For assessing living standard, understood as: the level of meeting the needs of the population resulting from consumption of the man-made material goods and services as well as from using the natural and social environment, one of the taxonomic method was used – the method of the pattern of development. Two indexes of income inequality were suggested: s80/s20 income quintile share ratio and Gini coefficient. The poverty was estimated by the share of persons with an equivalised disposable income below the risk-of-poverty threshold, which is set at 60% of the national median equivalised disposable income (after social transfers). The final evaluation of social cohesion level was based on the sum of ranges reached by indicators pointed above.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo AE.
 2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWN.
 3. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 4. Maslow A.H. (1964), Teoria hierarchii potrzeb, w: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, wybór i opracowanie J. Reykowskiego, Warszawa: PWN.
 5. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Warszawa: PWE.
 6. Ostasiewicz W., red. (2002). Metodologia pomiaru jakości życia, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 7. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa: PWE.
 8. Pociecha J., Podolec B., Sokotowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa: PWN.
 9. Revised Strategy for Social Cohesion (2004), European Committee for Social Cohesion, dostępny w Internecie: .
 10. Rutkowski J. (1984), Rozwój gospodarczy i poziom życia, Warszawa: GUS.
 11. Szatkowski A. (1994), Motywacyjne aspekty gospodarowania, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 12. SzlachtaJ.(1997), Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wydymus S. (1984), Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Seria Specjalna, Monografie nr 62, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 14. Zeliaś A., red. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 15. Zeliaś A., red. (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu