BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Engelgardt Ewa
Tytuł
Teoria ograniczeń i rachunkowość przerobu w świetle paradygmatów rachunkowości (wyniki badania ankietowego)
Theory of constraints and throughput accounting in the light of paradigms of accounting science (questionnaire results)
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 30, nr 86, s. 22-40, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Badania ankietowe
Accounting, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję T. S. Kuhna dotyczącą rozwoju nauki oraz wybrane poglądy na charakter paradygmatów w nauce rachunkowości. Charakteryzuje również rachunkowość przerobu - nową metodę rachunkowości zarządczej opartą na teorii ograniczeń E. Goldratta. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego. Badanie to było projektowane i realizowane w okresie: kwiecień - grudzień 2004 roku. Zostało przeprowadzone wśród pracowników naukowych polskich katedr rachunkowości i dotyczyło poznania opinii respondentów na temat liczby i zasięgu paradygmatów w nauce rachunkowości, oraz ustalenia, czy rachunkowość przerobu konstytuuje nowy paradygmat rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The article presents T.S. Kuhn's conception of science development and selected outlooks on the character of paradigms in the accounting science. Throughput accounting - a new management accounting method, which is based on E. Goldratt’s theory of constraints, is also characterized in this paper. The main purpose of the work is to present the questionnaire results. The research covered the period April - December 2004. This project had two main objectives: 1) to identify outlooks on the number and range of paradigms in accounting science; and 2) to decide if the throughput accounting makes a new paradigm in accounting science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker J. A., Paradigms, the Business of Discovering the Future, Harper Business, New York, 1993.
 2. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 3. Chajtman S., Krytyka i zmiana paradygmatów w naukach o organizacji i zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82)/ 1995.
 4. [4] Corbett T., Throughput Accounting. TOC's Management Accounting Systems, The North River Press, Great Barrington 1998.
 5. Dugdale D., Jones C., Accounting for Throughput: Part l - The Theory, „Management Accounting", London, Apr. 1996.
 6. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S. A., Warszawa 2000.
 7. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
 8. Goldratt E. M., Essays On The Theory of Constraints, North River Press, Great Barrington 1990a.
 9. Goldratt E. M., The Haystack Syndrome. Sifting Information Out of the Data Ocean, North River Press, Great Barrington 1990b.
 10. Goldratt E. M., Cox J., The Goal: A Process of Ongoing Improvement, North River Press, Great Barrington 1984.
 11. Jarugowa A., Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.
 12. Hendriksen E. A., M. F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 13. Kapłan R. S., The Evolution of Management Accounting, „The Accounting Review" 1984, no 3.
 14. Krzyżanowski L., Epistemologiczno-metodologiczny sens kategorii paradygmatu, „Organizacja i Kierowanie", nr 3 (81)/1995, s. 25. [15] Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 15. Kuhn T. S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
 16. Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, PIW, Warszawa 1968.
 17. Maić W., Koszty jednostek samodzielnie bilansujących, [w:] Jarugowa A., Maić W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.
 18. Noreen E., Smith D., Mackey J. T., The Theory of Constraints and its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington 1995.
 19. Płoszajski P., Nowy paradygmat dla nowej rzeczywistości, „Organizacja i Kierowanie", nr 3 (81), 1995.
 20. Sobańska L, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 2003.
 21. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 22. Swain M., Bell J., The Theory of Constraints and Throughput Accounting, The McGraw-Hill Companies, Inc, London 1999.
 23. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości — studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 24. Szychta A., Teoria ograniczeń w rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Warszawa 1999, tom XLIX.
 25. Wójtowicz P., Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1(57), 2000.
 26. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych KMSR (IASC), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu