BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior-Niemiec Anna
Tytuł
Mezzogiorno : próba reinterpretacji
Mezzogiorno - an Attempt of Re-interpretation
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2003, nr 1, s. 125-148, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Region depresyjny
Regional development, Regions of depression
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest dyskusji nad próbami reinterpretacji przyczyn i skutków stanu permanentnego niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionów peryferyjnych w Europie na przykładzie włoskiego Mezzogiorno. Mezzogiorno, powszechnie przedstawiane jako monolityczny paradygmat nieudanej modernizacji, ulega dekonstrukcji poznawczej w obliczu dwutorowo biegnącego strumienia analiz i wypowiedzi. Ideologicznie nasycony dyskurs polityczny wywodzący się z separatystycznej północy wzmacnia i podkreśla obraz Południa jako bezprawnego konsumenta zasobów państwa włoskiego produkowanych na Północy. Odpowiedzią jest równie ideologicznie motywowany dyskurs elit akademickich i kulturowych Południa, którego celem jest wytworzenie nowego, pozytywnego obrazu Południa jako przestrzeni alternatywnej dla północnego egoizmu i materializmu, przestrzeni-pomostu między Europą a resztą nieatlantyckiego świata. W tym kontekście coraz silniej zaznacza swoja obecność dyskurs nauk społecznych, który w rozważaniach na temat warunków rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów peryferyjnych rezygnuje z jednostronnego podejścia neoliberalnego, zwraca się natomiast ku wieloaspektowym analizom warunków instytucjonalnych jako pierwotnemu źródłu (wadliwej) dynamiki społeczno-ekonomicznej. Dyskusja wokół włoskiego Mezzogiorno może stanowić przy tym użyteczny punkt orientacyjnych dla debaty nad modelem polityki prorozwojowej w Polsce, szczególnie w odniesieniu do regionów peryferyjnych i zacofanych. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the discussion over attempts to re-interpret causes and effects of the state of permanent socio-economic under-development of peripheral regions in Europe invoking Italian Mezzogiorno as a case. Mezzogiorno widely held to be a monolith paradigm of unsuccessful modernization, is being cognitively deconstructed in the face of a two-way running stream of analyses and enunciations. Ideologically imbued political discourse originating in the separatist North reinforces and emphasizes an image of South as a lawless consumer of the Italian state's resources produced in the North. As a response arises an equally ideologically motivated discourse of academic and cultural elites of the South, whose aims to produce a new, positive image of the South as a space alternative to northern egoism and materialism, a space bridging Europe and the rest of non-Atlantic world. In this context, a discourse of social sciences ever stronger marks its presence; considering conditions of socio-economic development of peripheral regions it forfeits a unidimensional neoliberal approach and instead turns to multidimensional analyses of institutional environment as a primary source of socio-economic dynamics. The debate surrounding Italian Mezzogiorno may constitute at the same time a useful vantage point for a debate over the Polish model of development, especially with regard to peripheral and backward regions in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniello V., 2001, "The Competitive Mezzogiorno (Southern Italy): Some Evidence from the Clothing and Textile Industry in San Giuseppe Vesuviano", International Journal of Urban and Regional Research, t. 25 (3), s. 517-534.
 2. Baculo L. (red.), 1994, Impresa forte - Politica debole. Imprenditori di successo nel Mezzogiorno, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
 3. Bagnasco A., 1977, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano, Bologna: II Mulino.
 4. Bagnasco A., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym, Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 5. Belussi F., Gottardi G., 2000, Evolutionary Patterns of Local Industrial Systems. Towards a Cognitive Approach to the Industrial District, Aldershot: Ashgate.
 6. Bertini S., 2000, "Endogenous Development of Local Systems of SMEs: Lessons from Practical Experience" (w:) F. Belussi, G. Gottardi, Evolutionary Patterns of Local Industrial Systems. Towards a Cognitive Approach to the Industrial District, Aldershot: Ashgate, s. 91-114.
 7. Bodo G., Viesti G., 1998, La grandę svolta. II Mezzogiorno nell' Italia degli anni novanta, Roma: Donzelli.
 8. Burroni L., Trigilia C., 2002, "Italy: Economic Development through Local Economies" (w:) C. Crouch, C. Trigilia, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press, s. 46-78.
 9. Cassano F., 1998, Paeninsula, Roma-Bari: Laterza.
 10. Cassano F., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym: Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 11. Cersosimo D., 2000, "Postfordismo, politiche regionali e sviluppo locale" (w:) D. Cersosimo (red.), II territorio come risorsa, Roma: Formez. Donzelli, s. 161-179.
 12. Congi C., Pezzulli F., 2002, Wypowiedzi i prezentacja badań zespołu Congiego na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym: Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 13. Cooke P., Morgan K., 1998, Associational Economy: Firms, Regions and Innovations, Oxford: Oxford University Press.
 14. Crouch C., Trigilia C., 2002, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press.
 15. Davis J.A., 1996, "Changing Perspectives on Italy's Southern Problem" (w:) C. Levy (red.), Italian Regionalism. History. Identity and Politics, Oxford-Washington D.C.: Berg, s. 53-68.
 16. Donolo C. (red.), 2001, Verso Sud, Milano: Franco Angeli.
 17. Fofi G., 2001, "In viaggio verso sud" (w:) C. Donolo, Verso Sud, Milano: Franco Angeli, s. 9-12.
 18. Gambetta D., 1993, The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, Cambridge, Mass. - London.
 19. Garofoli G., 2002, "Theoretical Models and International Comparisons", European Urban and Regional Studies, t. 9 (3), s. 225-239.
 20. Gasparini A., 2002, Wywiad z Alberto Gasparinim, dyrektorem ISIG w Gorizii. Notatki z wywiadów niepublikowane, w posiadaniu autorki.
 21. Gottardi G. (red.), 1998, Da catena del valore a sistema del valore, Padova: CLEUP.
 22. Huntington S., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa: Muza.
 23. Kockel U., 2002, Regional Culture and Economic Development. Explorations in European Ethnology, Aldershot: Ashgate.
 24. LaPalombara J., 1978, Democracy Italian Style, New Haven-London: Yale University Press.
 25. Le Gales P., 2002, "Introduction: The Governance of Local Economies" (w:) C. Crouch, C. Trigilia, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press, s. 1-24.
 26. Leonardi R., Nanetti R.Y. (red.), 1994, Regional Development in a Modern European Economy: The Case of Tuscany, London: Pinter.
 27. Levy C. (red.), 1996, Italian Regionalism. History, Identity and Politics, Oxford-Washington D.C.: Berg.
 28. Meldolesi L., 1998a, "L'economia sommersa nel Mezzogiorno", Stato e mer- cato, nr 2, s. 319-335.
 29. Meldolesi L., 1998b, Dalla parte del Sud, Bari: Laterza.
 30. Paniccia I., 1998, "One, a Hundred, Thousands of Industrial Districts. Organisational Variety in Local Networks of Small and Medium-Sized Enterprises", Organization Studies, nr 19 (4), s. 667-694.
 31. Partridge H., 1998, Italian Politics Today, Manchester: Manchester University Press.
 32. Petrusewicz M., 1990, Latifondo: Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento, Venezia: Marsilio.
 33. Piorę M.J., Sabel C.F., 1984, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, New York: Basic Books.
 34. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantages of Nations, London-Basing- stoke: Macmillan.
 35. Pugliese E., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym, Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 36. Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków: "Znak", Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 37. Romanelli R., 1988, II commando impossibile. Stato e societa nell'Italia liberale, Bologna: Il Mulino.
 38. Sen A., 2000, Lo sviluppo è libertà, Milano: Mondadori.
 39. Trigilia C., 1990, "Work and Politics in the Third Italy's Industrial Districts" (w:) F. Pyke, G. Becattini, W. Segenbergr (red.), Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy, Geneva: International Institute for Labour Studies, s. 160-184.
 40. Trigilia C., 1992, Sviluppo senza autonomia, Bologna: II Mulino.
 41. Trigilia C. (red.), 1995, Cultura e sviluppo. L'associazionismo nel Mezzogiorno, Catanzaro: Meridiana Libri.
 42. Veltz P., 2000, Mondalisation, villes et territoires: l'économie d'archipel, Paris: PUF.
 43. Williamson F., 1983, "Productive Systems", Cambridge Journal of Economics, nr 7, s. 413-429.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu