BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Małgorzata
Tytuł
Zmierzyć konkurencję (1)
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 34, s. 14-15
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Konkurencyjność banków, Sektor bankowy
Commercial banks, Banks' competitiveness, Banking sector
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Struktury organizacyjno-produkcyjne na rynku instytucji finansowych, [2] Interpretacja statystyki H Panzara i Rosse'a
Abstrakt
De­re­gu­la­cja oraz po­stęp tech­no­lo­gicz­ny spo­wo­do­wa­ły, że ban­ki zmie­ni­ły swo­ją po­zy­cję z bez­piecz­ne­go po śred­ni­ka i in­sty­tu­cji za­ufa­nia pu­blicz­ne­go, na agre­syw­nąfir­mę dzia­ła­ją­cą na ryn­ku glo­bal­nym, na­sta­wio­ną na maksymaliza­cję zy­sku. Z mikro­eko­no­micz­ne­go punk­tu widzenia ban­ki są trak­to­wa­ne ja­ko przed­się­bior­stwa usługo­we, któ­re pod­le­ga­ją pra­wom eko­no­mii kla­sycz­nej. Za tra­dy­cyj­ne mia­ry po­zio­mu kon­ku­ren­cji w sek­to­rze ban­ko­wym przyj­mu­je się mia­ry kon­cen­tra­cji (m.in. udział w ryn­ku k naj­więk­szych pod­mio­tów CRk oraz in­dek­sy Her­fin­dah­la­-Hirsch­ma­na). Wzrost po­zio­mu kon­ku­ren­cji od­zwier­cie­dla spa­dek miar koncen­tra­cji (wzrost kon­ku­ren­cji na ryn­ku ban­ko­wym objawia się rów­nież w zwę­ża­ją­cych się mar­żach realizowanych na po­szcze­gól­nych trans­ak­cjach). Wskaź­ni­ki kon­cen­tra­cji są jed­nym z wie­lu na­rzę­dzi wy­ko­rzy­sty­wa­nych do po­mia­ru po­zio­mu kon­ku­ren­cji. Obec­nie do po­mia­ru poziomu kon­ku­ren­cji w sek­to­rach ban­ko­wych go­spo­da­rek rozwi­nię­tych co­raz czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­na jest tzw. staty­sty­ka H es­ty­mo­wana me­to­dą Pan­za­ra­-Ros­sa (P­-R). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu