BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej
Tytuł
Pomysł na inwestycje
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 34, s. 34-36
Słowa kluczowe
Inwestycje, Inwestor giełdowy, Akcje
Investment, Stock exchange investor, Shares
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Proces nabycia i sprzedaży akcji przedsiębiorstwa poprawnie funkcjonującego, [2] Proces nabycia i sprzedaży akcji przedsiębiorstwa restrukturyzowanego.^ Zawiera wykresy: [1] Porównanie portfeli papierów wartościowych (w złotych), [2] Wartość portfela w badanym okresie (w złotych)
Abstrakt
Za­bez­pie­cze­nie swo­jej przy­szło­ści fi­nan­so­wej oraz rozsądne za­rzą­dza­nie zgro­ma­dzo­nym ka­pi­ta­łem jest jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­ble­mów, przed któ­rym stoi każ­dy, kto roz­sąd­nie pod­cho­dzi do swo­jej przy­szłej sy­tu­acji finan­so­wej. Wycho­dząc z za­ło­że­nia, że nieważ­ne skąd podąża­my, ale waż­ne w któ­rym kie­run­ku, na­le­ży za­ło­żyć, że do osiągnięcia wol­no­ści fi­nan­so­wej nie­po­trzeb­ny jest kapitał po­cząt­ko­wy, ale je­go mą­dre od­kła­da­nie i inwestowa­nie. Przed­sta­wiam po­mysł na osią­gnię­cie wolności fi­nan­so­wej, po­przez sys­te­ma­tycz­ne in­we­sto­wa­nie w ak­cje spół­ek prze­cho­dzą­cych re­struk­tu­ry­za­cję, charaktery­zu­ją­cych się wy­so­kim ry­zy­kiem in­we­sty­cyj­nym, ale rów­nież wy­so­ką sto­pą zwro­tu z sys­te­ma­tycz­nie inwestowa­ne­go ka­pi­ta­łu. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu