BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowska-Przybyła Urszula
Tytuł
Spójność i konkurencyjność regionów w Polsce w latach 2000-2002
The Cohesion and Competitiveness of Regions in Poland in 2000-2002
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 134-151, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka regionalna, Polityka strukturalna
Regions competitiveness, Economic and political integration of Europe, Regional policy, Structural policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza spójności gospodarczej i społecznej oraz konkurencyjności polskich regionów w wymiarze inter- i intraregionalnym, a także pokazanie kształtujących się tendencji w latach 2000-2002. Jest to okres zbyt krótki, by na jego podstawie wyciągać wnioski o zachodzącej konwergencji lub dywergencji, celem tej analizy jest jedynie wskazanie zmian krótkookresowych. Skupiono się głównie na dwóch elementach analizy: ustaleniu stanu faktycznego oraz interpretacji wyników uzyskanych w wyniku rozpoznania tego stanu.

The Aspiration for higher socio-economic cohesion became a natural aim of economic policy in Poland EU as well as. This and the processes of polarization, caused to a large extent by globalization were considered natural. The aim of the paper is the analysis of economic and social cohesion and competitiveness of Polish regions in inter- and intraregional dimension as well as showing tendency between 2000 and 2002. The paper focuses on two elements of the analysis: reconnoiter of actual state and interpretation of it. The most difficult and demanding further, in-depth analysis is the third element of the analysis - drawing conclusions. The main conclusion resulting from the analysis is the following - the theses about increase of inter- and intraregional polarization, about space's metropolisation and the formation of archipelagos of development haven't been confirmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., Czy istnieje dylemat, polaryzacja - rozwój regionów opóźnionych'?, [w:] Gospodarka -przestrzeń ~ środowisko, Białystok 2001.
 2. Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 2004.
 3. Grosse T.G., Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr l.
 4. Hausner ]., Modele polityki regionalnej w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr l.
 5. Hildebrandt A., Zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, "Wspólnoty Europejskie" 2001, nr 10.
 6. Interim Territorial Cohesion Report, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 7. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, MP nr 26 z 2001, póz. 432.
 8. Markowska-Przybyła U., Konkurencyjność polskich metropolii a konkurencyjność regionów, (w druku), materiały na konferencję, "Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych", Karpacz 18-20.05.2005.
 9. Narodowa strategia rozwoju regionalnego 2001-2006, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001.
 10. Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca, Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 11. Pietrzyk L, Integracja europejska a polityka regionalna w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 4.
 12. Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
 13. "Rocznik Statystyczny RP 2004", GUS, Warszawa 2004.
 14. ,Rocznik Statystyczny Województw 2001", GUS, Warszawa 2001.
 15. "Rocznik Statystyczny Województw 2004", GUS, Warszawa 2004.
 16. Sixth Periodic Report on Social and Economic Situation Regions in EU, Komisja Europejska, Luksemburg 1999.
 17. Smętkowski M., Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 4.
 18. Winiarski B., Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, [w:] "Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej", red. S. Korenik, Prace Naukowe AE nr 799, Wrocław 1999.
 19. Winiarski B., Konkurencyjność, kryterium czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 20. Wojak P., Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, "Gospodarka Narodowa" 2001, 'nr 11-12.
 21. Wstępny projekt narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 22. Założenia narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 23. Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu