BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielski Ireneusz
Tytuł
Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego
Human Resources in Creating Competitive Capacity in Manufacturing Companies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 72-87, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Organizacja przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Production enterprise, Human Capital Management, Enterprise competitiveness, Enterprise organisation, Enterprise innovation
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Ranking zasobów w przemyśle maszynowym, oraz wykresy: [1] Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli kadry technicznej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, [2] Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli kadry marketingowej w przedsiębiorstwie, [3] Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, [4] Relacje między innowacyjnością przedsiębiorstw a postrzeganiem roli innowacji w przedsiębiorstwie, [5] Relacje między kondycją ekonomiczną a innowacyjnością przedsiębiorstwa, [6] Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych w sukcesie przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, [7] Relacje między kondycją ekonomiczną a postrzeganiem roli innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego
Abstrakt
W pracy zdolność konkurencyjna została zdefiniowana jako umiejętność długotrwałego dostarczania oferty akceptowanej przez rynek. Jest ona funkcją stanów środowiska, percepcji tych stanów przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw, jej świadomości, czasu reakcji innowacyjnej oraz motywacji. Wskazano na innowację jako jedyny sposób kształtowania przewag konkurencyjnych oraz na zasoby ludzkie jako nie tylko obszar przewag konkurencyjnych, ale też silę sprawczą innowacji. Omówiono ewolucję poglądów menedżerów na przydatność poszczególnych zasobów w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Opierając się na badaniach przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, wskazano na postawy kadry kierowniczej jako główny czynnik aktywności innowacyjnej i kondycji ekonomicznej kierowanych przez nią przedsiębiorstw (abstrakt oryginalny).

In working environment competitiveness is being defined as the ability of long-term delivering of the offer accepted by the market. Competitiveness is a function of the business environment, such perception was decided through the managing staff of enterprises. They pointed at the innovation as the only way of shaping competitive advantages and to human resources as not only an area of competitiveness, but also the way to cause innovation. The article describes evolution of views of managers on the usefulness of resources in shaping competitiveness. Being based on examinations of enterprises of the engineering industry has shown the innovative activity of enterprises managers as the main factor.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski I. (1999), Ekologiczny wymiar współczesnego marketingu, „Ekologia i Technika", nr 3.
 2. Black A., Wright Ph., Bachman J.E. (1996), In Search of Shareholder Value-Managing the Drivers of Performance, FT Pitman Publishing, London.
 3. Diesh P. (1986), Strategisches Management und strategischer Erfolg, Frankfurt a.M./Bern/New York.
 4. Drucker P.F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 5. Drucker P.F. (1992), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (1994), The theory of the business, „Harvard Business Review", September - October, p. 32.
 7. Drucker P.P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa.
 8. Dworzecki Z. (1989), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 9. Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, „Gospodarka Planowa", nr 9.
 10. Gorynia M. (2002), Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy [w:] Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, AE, Poznań.
 11. Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE, Poznań.
 12. Haffer M. (1998), Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wydawnictwo UMK, Rozprawy, Toruń, s. 215-218.
 13. Hamel G. (1999), Bringing Silicon Valley Inside, „Harvard Business Review", IX-X.
 14. Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, „Harvard Business Review" March-April.
 15. Koontz H., Weihrich H. (1990), Essential of Management, McGraw-Hill, New York.
 16. Kwiatkowski S. (1996), O psie, plocie, paradygmacie teorii organizacji i przyszłości praktyki zarządzania (II), „Przegląd Organizacji", nr 1.
 17. Łuczka T. (2002), Matę i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań XXI wieku [w:] B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UL, Łódź.
 18. Moszkowicz M. (1997), Strategia przedsiębiorstwa —próba systematyzacji (I), „Przegląd Organizacji", nr 2.
 19. Niestrój R. (1996), Zarządzanie marketingowe. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Penc J. (2002), Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, OPO, Bydgoszcz.
 21. Penc J. (1995), Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja, Placet, Warszawa.
 22. Prokesch S.E. (1993), Mastering Chaos at the High-Tech Frontier: An Interview with Silicon Graphic's Ed McCraken, „Harvard Business Review" XI - XII [w:] Ujarzmianie chaosu w świecie nowoczesnej technologii, opr. M. Wojnar, „Przegląd Organizacji", 1994, nr 4.
 23. Sajkiewicz A. (2001), Pracownicy jako wartość firmy, materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Sesja N. Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 14, Warszawa, styczeń.
 24. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 25. Stankiewicz MJ. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 26. Sudoł S. (2005), Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, „Organizacja i Kierowanie", nr l (120).
 27. Szczepański J. (1988), O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 28. Thomas M. (1991), O harmonii zarządzania, „Businessman Magazine", nr 1.
 29. Troskolański A.T. (1983), Twórczość, twórca i nauka, „Mechanik", nr 2.
 30. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 31. (1994), World Competitiveness Report, Geneva, Lousanne.
 32. Wójcik K. (1994), „Strategiczne zalety" w walce z konkurencją, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 33. Wrzosek W. (1999), Przewaga konkurencyjna, „Marketing i Rynek", nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu