BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawka Tomasz
Tytuł
Wynagrodzenia kadry menedżerskiej w firmach międzynarodowych w Polsce
Managerial Staff Compensation in International Companies in Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 45-60, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Strategia wynagrodzeń, Formy wynagradzania, Menedżer
Remuneration strategy, Forms of remuneration, Manager
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Relacje poziomu wynagrodzeń menedżerów zachodzące między oddziałem a centralą – wszystkie badane firmy ogółem, [2] Relacje poziomu wynagrodzeń menedżerów zachodzące między oddziałem a centralą – badane firmy w podziale na „triadę”, [3] Relacje poziomu wynagrodzeń menedżerów zachodzące między oddziałem a centralą – badane firmy w podziale ze względu na wielkość organizacji, [4] Uprawnienia decyzyjne podmiotów – centrala/badana firma – w zakresie kształtowania wynagrodzeń menedżerskich – wszystkie badane firmy ogółem, [5] Uprawnienia decyzyjne podmiotów – centrala/badana firma – w zakresie kształtowania wynagrodzeń menedżerskich – badane firmy w podziale na „triadę”, [6] ] Uprawnienia decyzyjne podmiotów – centrala/badana firma – w zakresie kształtowania wynagrodzeń menedżerskich – badane firmy w podziale ze względu na wielkość organizacji, [7] Indywidualne/zespołowe kryteria wynagradzania menedżerów – wszystkie badane firmy ogółem, [8] Indywidualne/zespołowe kryteria wynagradzania menedżerów – badane firmy ze względu na „triadę”, [9] Indywidualne/zespołowe kryteria wynagradzania menedżerów – badane firmy ze względu na wielkość organizacji, [10] Rozkład częstotliwości stosowanych składników wynagrodzeń kadr menedżerskich w firmach zagranicznych w Polsce
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Niniejszy artykuł opisuje nowe trendy i uwarunkowania dotyczące wynagrodzeń kadry menedżerskiej w warunkach globalizacji. Są w nim przedstawione wyniki badań projektu pt. „Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce” przeprowadzonych przez zespół Katedry Zarządzania Kadrami AE we Wrocławiu. W tekście podjęto próby odpowiedzi na poniższe problemy badawcze: Jakie są relacje poziomu wynagrodzeń menedżerów zachodzące między filią danej firmy a centralą? Jakie są uprawnienia decyzyjne podmiotów na poziomie centrali a jakie na poziomie badanej firmy w zakresie kształtowania strategii wynagrodzeń? Jaka jest dominująca struktura wewnętrzna wynagrodzeń kadr kierowniczych? Czy wymiar kultury organizacyjnej, jakim jest indywidualizm/kolektywizm wpływa na dobór kryteriów podziału środków na wynagrodzenia menedżerskie? (abstrakt oryginalny).

This paper describes new trends and conditions relating to the compensation of managerial staff in the face of globalization. It presents the research results of the "Management of Managerial Staff in International Companies in Poland" project conducted by a team from the HRM Department of the Wrocław School of Economics. The article includes an attempt to provide answers to the following research problems: What are the relations in executive compensation between the head office and branch offices? What are the decision-making powers of entities on the central level and on the level of the investigated company with respect to the shaping of compensation strategy? What is the dominant internal structure of remuneration for managerial staff? Do organizational culture dimensions such as individualism vs. collectivism have an impact on the selection of criteria applied in the distribution of resources for managerial compensation? (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Borkowska S., red. (2004), Wynagrodzenia — rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Borkowska S. (2001), "Wynagrodzenia w nowej gospodarce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 5. Ciężkowska I. (2006), Nowy rok, wyższa płaca? Prognozy wynagrodzeń pracowników w 2007 roku na podstawie badań firmy AG TEST Human Resources, „Personel", nr 200( 11/2006)
 6. Gruszczyńska-Malec G. (2004), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania, Wyd. AE, Katowice, s. 132, 140.
 7. Karaszewska H. (2005) [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 331, 332.
 8. Karaszewska H. (2001), Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o najwyższym poziomie dochodów [w:] Juchnowicz M. (red.), badanie rynku wynagrodzeń, IPISS, Warszawa.
 9. Karaszewska H. (2003), Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. AE, Kraków.
 10. Kinowska H. (2001), Monitorowanie wynagrodzeń podstawie listy 500 [w:] Juchnowicz M. (red.), Badanie rynku wynagrodzeń, IPISS, Warszawa.
 11. Kozińska A., Chudzińska K. (2000), Projektowanie pakietów wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej, [w:] Borkowska S. (red.), Pakietowe systemy wynagrodzeń, IPISS, Warszawa.
 12. Listwan T., red. (2007), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Maslyk-Musiał E. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 171.
 14. Oziewicz E. (2003), Globalizacja w gospodarce światowej a zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Zarządzanie kadrami w dobie integracji z UE, Wyd. WSZ, Gdańsk.
 15. Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Pocztowski A. (1997), Wynagradzanie menedżerów [w:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, WPSB, Kraków.
 17. Sikorski C. (1997), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu