BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Stanisław A., Łużniak Magdalena
Tytuł
Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych. Aspekty metodologiczne badań interkulturowych
Styles of Coping with Culture Shock in Global Companies: Methodological Aspects of Cross-Cultural Studies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 103-115, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Adaptacja społeczno-zawodowa, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Szok kulturowy
Socially-professional adaptation, International enterprise, Culture shock
Abstrakt
Artykuł niniejszy opisuje wybrane aspekty planowania badań międzykulturowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Intencją autorów było opisanie zagadnień związanych z przenikaniem się płaszczyzn teoretycznych pochodzących z nauk socjologicznych, antropologicznych oraz z różnych dziedzin psychologii a zatem na konieczność specyficznego podejścia do planowania badań i metodologii badawczej w tego typu problematyce. Autorzy odnoszą się do tradycji naukowej związanej z porównaniami międzykulturowymi i do problemów metodologicznych pojawiających się w tak ujętych projektach badawczych. Część praktyczna artykułu prezentuje badania finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004/2005 jako projekt badawczy (abstrakt oryginalny).

This article describes selected aspects of planning cross-cultural research through an interdisciplinary approach. The intention of the authors was to describe questions linked with the mutual penetration of theoretical planes stemming from the sciences of sociology and anthropology as well as various areas of psychology, and therefore to the need for a specific approach to planning studies and research methodology in the case of such questions. The authors make reference to scientific tradition connected with cross-cultural comparisons as well as methodological problems making their appearance in projects so approached. The practical part of this article presents research financed out of resources of the Scientific Research Committee over the years 2004-2005 as a research project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry J.W. (1999), Intercultural Relations in Plural Societies, „Canadian Psychology", Vol. 40.
 2. Berry J.W., Kalin R. (1995), Multicultural and ethnic attitudes in Canada, „Canadian Journal of Behavioural Science", Vol. 27.
 3. Berry J.W., Poortinga Y.H., Segall M.H., Dasen P.R. (1996), Cross-cultural psychology: Research and applications, Cambridge University Press.
 4. Brzezinski J. (1990), O adaptacji kulturowej testów psychologicznych [w:] Ciechanowicz A. (red.), Kulturowa adaptacja testów, PTP, Warszawa.
 5. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Endler N.S., Parker J.D.A. (1990), Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation, „Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 58.
 7. Graves T. (1967), Psychological acculturation in a tri-ethnic community, „South-Western Journal of Anthropology", Vol. 23.
 8. Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z. (2000), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wstęp, „Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", nr 1897.
 9. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Lazarus R.S., Folkman S. (1984), Stress, appraisal and coping, Springer, New York.
 11. Łużniak M. (2003), Strategie przełamywania szoku kulturowego a style radzenia sobie w sytuacji trudnej [w:] Skłodowski H. (red.), Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy, Wydawnictwa SWSPiZ w Łodzi.
 12. Łużniak M. (2004), Style radzenia sobie z szokiem kulturowym przejawiane przez menedżerów zarządzających pracą zespołów interkulturowyck [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 13. Łużniak M. (2006), Szok kulturowy a ryzyko nieprawidłowej adaptacji [w:] Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 14. Łużniak M., Witkowski S.A. (2006), Badanie stylów radzenia sobie z szokiem kulturowym w organizacjach-problemy metodologiczne [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu.
 15. Marx E. (2000), Przełamywanie szoku kulturowego, Placet, Warszawa.
 16. Mączyński J., Lindell M., Motowidlo S.J., Sigfrids C., Jarmuż S. (1997), A comparison of organisational and societal culture in Poland and Finland, „Polish Psychological Bulletin", Vol. 28.
 17. Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 18. Mączyński J. (1998), Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
 19. Mesjasz J. (2005), Stress, Professional Burnout and Psychological Costs - An Opportunity for New Quality? „Polish Journal of Applied Psychology", Vol. 3, No. 1.
 20. Oberg K. (1960), Culture shock: adjustment to new cultural environments, „Practical Anthropology", Vol. 7, pp. 177-182.
 21. Paluchowski J.W. (2004), Kultura a badania nad kadrą menedżerską [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Redfield R., Linton R., Herskovits M. (1936), Memorandum on the study of acculturation, „American Anthropologist", Vol. 38.
 23. Schwartz S.H., Bilsky W. (1990), Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-Cultural Replications, „Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 58.
 24. Terelak J.F. (1999), Psychologia menedżera, Difin, Warszawa.
 25. Terelak J.F., Lewandowska J. (2000), Polska adaptacja skali stresu zawodowego C.L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa, Studia Psychologica, UKSW.
 26. Witkowski S.A. (1995), Psychologiczna prognoza efektywności kierowania. Możliwości i ograniczenia. Prace Psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 27. Witkowski S.A. (2000), Psychologiczne sylwetki polskiego menedżera okresu transformacji [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, „Prace Psychologiczne LII", tom V, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 28. Witkowski S.A., liski S. (2000), Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self Oerception Inventory K.M. Belbina, „Przegląd Psychologiczny", tom 43, nr 1.
 29. Witkowski S.A., Łużniak M. (2003), Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi, „Organizacja i Kierowanie", 4/2003 (114).
 30. Wrześniewski K. (2000), Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru [w:] Heszen-Niejodek L, Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, „Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", nr 1897.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu