BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sysko-Romańczuk Sylwia
Tytuł
Znaczenie wiedzy w kreowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
The Meaning of Knowledge to Create Competitive Advantage at Small and Medium Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 7, s. 19-27, 25 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Wiedza, Przewaga konkurencyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Knowledge-based organisations, Knowledge, Competitive advantage, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawione wyniki badań zostały zaprezentowane wg następujących kategorii: znaczenie wiedzy w procesie zarządzana, innowacyjność jako skutek wykorzystania wiedzy, wiedza jako determinant sprawności procesów zarządzania, informacja jako kluczowy parametr wiedzy, wykorzystanie metod zarządzania jako narzędzi pomnażania wiedzy, zapotrzebowanie nawiedzę, inwestycja jako narzędzie tworzenia przyszłych źródeł wiedzy, cele strategiczne przedsiębiorstw. Z przeprowadzonych analiz wyłaniają się dwa wyzwania dla konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw - doskonalenie systemów zarządzana oraz konieczność intensyfikacji prac badawczo-wdrożeniowych. (abstrakt oryginalny)

The research findings are presented according to the following categories: knowledge importance in management process, innovation as a result of knowledge use, knowledge as a determinant of management process efficiency, Information as a key knowledge factor, use of management methods as knowledge increasing tools, demand for knowledge, investments as tools for creation of future knowledge sources, strategic aims. Two challenges for West Pomeranian enterprises arise from the analyzed material - a necessity for management systems improvement and an intensification of research implementation activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi M., Leidner D. E., Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly 2001, vol. 25, No. 1.
 2. Cagliano R., Spina G., Verganti R., Zotteri G., Designing BPR support services for small firms, International Journal of Operations & Production Management 1998, vol. 18, No. 9/10.
 3. Chan S.-Y., Foster M. J., Strategy Formulation in Small Business: The Hong Kong Experience, International Small Business Journal, vol. 19, Issue 3, April-June 2001.
 4. Conner K. R., A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five Schools of Thought Within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?, Journal of Management 1991, vol. 17, No. 1.
 5. Davenport T. H., Prusak L., Working knowledge. How organizations manage what they know, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2000.
 6. Działalność spółek z kapitałem zagranicznym w 1999 roku, Biuletyn GUS, Warszawa 2000.
 7. Eisenhardt K. M., Santos F. M., Knowledge-based view: A new theory of strategy?, [w:] Handbook of Strategy and Management, A. Pettigrew, H. Thomas, R. Wittington (eds), Sage Publications 2000.
 8. Gunasekaran A., Forker L., Kobu B., lmproving operations performance in a small company: a case study, International Journal of Operations & Production Management 2000, vol. 20, No. 3.
 9. Grudzewski W. M., Hejduk l., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, WSPiA, Warszawa 2000.
 10. Hudson M., Smart A., Bourne M., Theory and practice in SME performance measurement systems, International Journal of Operations & Production Management 2001, vol. 21, Issue 8.
 11. Insights from KPMG's European Knowledge Management Survey 2002/2003, KPMG Report, s. 4.
 12. Lozano A., System dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 13. Lozano Platonoff A., Sysko-Romańczuk S., Ogólna diagnoza szczecińskich przedsiębiorstw - raport z badań, 2001, materiał powielony.
 14. Mikuta B., W kierunku organizacji inteligentnych, Wydawnictwo „Antykwa", Kraków 2001.
 15. Nogalski B., Rybicki J., Strategiczne zarządzanie firmą, TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 16. Nonaka l., Toyama R., Nagata A., A Firm as a knowledge-creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm, Industrial and Corporate Change 2000, vol. 9, No. 1.
 17. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 18. Opracowania poświęcone małym i średnim przedsiębiorstwom, publikowane przez UE: SMEs in focus. Main results from the 2002, Observatory of European SMEs 2002; SMEs in Europe, including a first glance at EU candidate countries, Observatory of European SMEs 2002, No. 2; Competence Development in SMEs, Observatory of European SMEs 2003, No. 1; Creating an entrepreneurial Europe. The activities of the European Union for small and medium- sized enterprises (SMEs), Commission of the European Communities Brussels, Commission staff working paper, 2003.
 19. O'Shea A., McBain N., The process of innovation in small manufacturing firms, International Journal of Technology Management 1999, vol. 18, Issue 5-8.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Rowińska-Fronczek K., Własność intelektualna w nowych koncepcjach zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2000, Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Zeszyt Naukowy nr 784.
 22. Sarvary M., Knowledge management and competition in the Consulting industry, California Management Review, vol. 41, No. 2, Winter 1999.
 23. Wernerfelt B., A Resource-based View of the Firm, Strategic Management Journal 1984, vol. 2; Grant R. M., Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques, Application, Basil Blackwell, Cambridge MA 1991.
 24. Vollman Th. E., The Transformation Imperative. Achieving Market Dominance through Radical Change, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 25. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red. nauk.), PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu