BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Beata, Sulimowska-Formowicz Monika
Tytuł
Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 5-6, s. 44-72, bibliogr. 53 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Metoda SPACE, Analiza SWOT, Strategiczna Karta Wyników
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), SWOT analysis, Balanced Scorecard (BSC)
Abstrakt
Konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz luka konkurencyjna to zagadnienia często opisywane i analizowane w literaturze. Wiele miejsca poświęcone dotychczas kwestii pomiaru konkurencyjności, jednak istniejące opracowania skupiają się głównie na zaproponowaniu jego ogólnego modelu, czyli na wskazaniu głównych obszarów, które powinien objąć pomiar oraz zestawu mierników odpowiadających tym obszarom. Brakuje natomiast propozycji wykorzystania konkretnych metod zarządzania do zoperacjonalizowania tych modeli czyli dokonania pomiaru konkurencyjności przez przedsiębiorstwo w celu oszacowania rozmiaru i charakteru przewagi lub/i luki konkurencyjnej. Celem artykułu jest wskazanie przydatnej przedsiębiorstwom procedury pomiaru konkurencyjności oraz zaprezentowanie wypracowanych na gruncie nauki i praktyki metod, jakie mogą w tym procesie wykorzystać. Mogą one posłużyć do zbudowania systemu zarządzania konkurencyjnością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn H., [2001], Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report, "Long Range Planning", vol. 34.
 2. Bednarski L., [1997], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 3. Bieniok H., Marek J., [1992], Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 4. Bieniok H., Marek J., [1999], Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 5. Bratnicki M., [2000], Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa.
 6. Butler A., Letza S.R., Neale B., [1997], Linking the Balanced Scorecard to Strategy, "Long Range Planning", vol. 30, No. 2.
 7. Caridi A., [1997], Profile Analysis In Automotive Components Industry: A New Methodology to Analyze Firm's Competitivenes, "Advances in Competitiveness Research", vol. 5, no. 1, cyt. za: Moroz M., [2003], Konkurencyjność przedsiębiortwa - pojęcie i pomiar, "Gospodarka Narodowa", nr 9.
 8. Duliniec A., [2001], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 9. Duraj J., [1993], Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 10. Edvinsson L., Malone M.S., [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 11. Gierszewska G., Romanowska M., [2002], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 12. Gittus J., [1996], Sprawdź kondycję swojej firmy, Signum, Kraków.
 13. Gorynia M. (red.), [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 14. Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., [2000], Konkurencyjność przedsiębiorstwa - koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, w: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej, Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu.
 15. Hamel G., Prahalad C.K., [1999], Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 16. Hamilton R.D., Eskin E.D., Michaels M.P., [1998], Assesing Competitors: the Gap between Strategic Intent and Core Capability, "Long Range Planning", vol. 31, nr 3.
 17. Hax A.C., Majluf N.S., [1984], Strategic Management. An Integrative Perspective, Prentice Hall International.
 18. Hunt S.D., [2000], A General Theory of Competition. Resources, Competences, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks, London, New Delhi.
 19. Johnson G., Scholes K., [1993], Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
 20. Johnson H.T., Kaplan R.S., [1987], Relevance Lost - The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston.
 21. Kaplan R.S., Norton D.P., [1992], The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, "Harvard Business Review" January-February.
 22. Kaplan R.S., Norton D.P., [2000a], Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, "Harvard Business Review" September-October.
 23. Kaplan R.S., Norton D.P., [2000b], The Strategy-Focused Organization. How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston.
 24. Kaplan R.S., Norton D.P., [2001], Strategiczna Karta Wyników Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
 25. Kieżun W. (red.), [1978], Bariery sprawności organizacji, PWE, Warszawa.
 26. Klasik A. (red.), [1993], Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 27. Klein J.A., Hiscocks P.G., [1994], Competence-based Competition: A Practical Toolkit, w: Competence-based Competition, G. Hamel, A. Heene (eds.), John Wiley&Sons.
 28. Kowalewski S., [1970], Mierniki zdrowia instytucji, "Organizacja - Metody - Technika" nr 8-9.
 29. Krupski R. (red.), [1998], Zarządzanie strategiczne. Koncepcje i metody, AE Wrocław.
 30. Lisiecki M., [2001], Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 31. Martyniak Z. (red.), [1998], Nowe metody organizacji i zarządzania, AE w Krakowie.
 32. Martyniak Z., [1997], Organizacja i zarządzanie - 15 efektywnych metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 33. Moszkowicz M., [2000a], Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 34. Moszkowicz M., [2000b], Strategiczny wymiar konkurencyjności polskich przedsiębiorstw okresu transformacji, w: Sytuacja konkurencyjna polskich przedsiębiorstw i ich możliwości rozwojowe w przededniu integracji Polski z Unią Europejską, RSS-GpPRM, PTE, Warszawa.
 35. Natterman P.M., [2000], Best Practice ? Best Strategy, "The McKinsey Quarterly" nr 2.
 36. Newing R., [1994], Benefits of a Balanced Scorecard, "Accountancy", November.
 37. Otta W.J., [1988], Strategia eksportowa producenta, TNOiK, Poznań.
 38. Pietrzak M., [2002], Strategie konkurencji liderów wybranego sektora branży spożywczej - komunikat z badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 39. Porter M.E., [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 40. Porter M.E., [1996], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 41. Radder L., Louw L., [1998], The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating Competition, "Long Range Planning", vol. 31, No. 4.
 42. Rue L.W., Holland P.G., [1986], Strategic Management. Concepts and Experiences, McGraw-Hill, New York, cyt. za: Gierszewska G., Romanowska M., [2002], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 43. de Sainte Marie G., [1993], Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem. 10 etapów, Poltext, Warszawa.
 44. Schwartz H., Davis S.M., [1981], Matching Corporate Culture and Business Strategy, "Organizational Dynamics", vol. 10, Summer.
 45. Stabryła A., [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków.
 46. Stankiewicz M.J. (red.), [1999], Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 47. Steinmann H., Schreyögg G., [1998], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 48. Stępień B., Sulimowska-Formowicz M., [2003], Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej - raport z badań empirycznych, w: Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 49. STRATEGOR, [1995], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 50. Thompson A.A., Strickland A.J., [1993], Strategie Management, Concepts and Cases, R.D. Irwin, Boston.
 51. Węgrzyn A., [2000], Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wrocław
 52. Whitney J.O., [1996], Strategic Renewal for Business Units, "Harvard Business Review" nr 4.
 53. Wienrich H., [1982], The TOWS Matrix. A Tool for Situational Analysis, "Long Range Planning".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu