BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Małgorzata
Tytuł
Analiza porównawcza miar syntetycznych rozwoju społeczno-gospodarczego województw
Comparative analysis of synthetic measures of voivodships' socio-economic development
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 51-58, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Rozwój społeczno-gospodarczy
Comparative analysis, Multi-dimensional comparative analysis, Social economic development
Abstrakt
W artykule pokazano niektóre metody wielowymiarowej analizy porównawczej zastosowane do ustalenia rankingu województw pod względem rozwoju społecznogospodarczego. Zaproponowano 37 cech diagnostycznych, a następnie wyznaczono miary syntetyczne metodami: wzorca rozwoju Z. Hellwiga, standaryzowanych sum i rang. Uzyskano dużą zgodność pozycji poszczególnych województw w tworzonych rankingach. Lokaty uzyskiwane przez województwa pod względem powszechnie wykorzystywanej miary — wskaźnika procentowego udziału województwa w tworzeniu PKB, nie zawsze były jednakowe w porównaniu z wykorzystywanymi metodami WAP. W opracowaniu wskazano, że w analizie zjawisk złożonych, warto wykorzystywać też rozmaite miary syntetyczne. (abstrakt oryginalny)

In the article, some methods of multidimensional comparative analysis applied to determine the ranking of voivodships by their socio-economical development, were presented. 37 diagnostic characteristics were suggested, then the synthetic measures were determined according to the methods: development model of Z. Hellwig, standardized sums and ranks. Meaningful consistency of particular voivodships position in created rankings was achieved. The investments achieved by the voivodships in respect of commonly used measures - the index in percentage of voivodship's participation informing GDP, was not always identical comparing to used WAP methods. In the study was pointed out that in analysis of complex phenomenon 's, it is worth to use various synthetic measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S. (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa
  2. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny nr 4
  3. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  4. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu