BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Stanisława
Tytuł
Corporate Social Responsibility: A New HRM Dimension
Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nowy wymiar HRM
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 6, s. 47-65, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Cele przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate objectives
Abstrakt
Jednym z kierunków rozwoju strategicznego HRM jest poszerzanie go o nowe pola. Zachodzi pytanie, czy organizacyjna odpowiedzialność społeczna, zasadza się na tym, aby organizacje realizując własne cele, miały na względzie także dobro swoich zainteresowanych stron, jest także rozszerzeniem ZZL? Jeden z trzech filarów organizacyjnej odpowiedzialności społecznej – obok odpowiedzialności firm w relacjach business to business oraz odpowiedzialności za ekologię – stanowi odpowiedzialność społeczna organizacji względem społeczności lokalnej i swoich pracowników. Cały ten filar mieści się w szeroko rozumianym ZZL, a w przypadku jego węższego rozumienia – tylko odpowiedzialność społeczna względem pracowników organizacji. I ona właśnie stanowi przedmiot rozważań. Celem artykułu jest dyskusja nad potrzebą, szansami i dylematami związanymi z rozwojem organizacyjnej odpowiedzialności społecznej w ramach HRM. (abstrakt oryginalny)

One of the new directions in the development of strategic HRM is its extension to include a new field. The question is whether or not corporate social responsibility based on the organization taking into account the good of its stakeholders in realizing its own aims is also an extension of HRM. One of the three pillars of corporate social responsibility-apart from company responsibility in business-to-business relations and its environmental responsibility-is the social responsibility of the organization in terms of the local community and its employees. This entire pillar fits into the broad concept of HRM, while in the case of a narrower understanding it involves only social responsibility in terms of organization employees. It is this which is the subject of further consideration. The objective of this article is a discussion on the needs, opportunities, and dilemmas tied with the development of corporate social responsibility within the framework of HRM. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (1997), Negocjacje zbiorowe [Collective bargaining], PWE, Warsaw.
 2. Borkowska S. (2003), Editor, Programy praca-życie a efektywność firm [Work-life programs and company efficiency], ILSA, Warsaw.
 3. Borkowska S. (2004), "Praca a życie pozazawodowe" [Work and non-professional life], in S. Borkowska (Editor), Przyszłość pracy w XXI wieku [The future of work in the 21st century], ILSA, Warsaw.
 4. Borkowska S. (2005), "CSR-wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne" [CSR - A challenge for human resource management: the European Union approach], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6.
 5. Carroll A. B., Three A. (1979), "Dimensional Model of Corporate Social Responsibility," Academy of Management Review, No. 4, quoted after K. Doktor (2005), "Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych" [Dilemmas of social responsibility in economic organizations], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6.
 6. Clark T., Editor (1996), European Human Resource Management, Blackwell Publishers, London. Crook C. (2005), "The Good Company," Economist, January.
 7. DaneckiJ. (1974), Jednośćpodzielonego czasu [The unity of time division], KiW, Warsaw.
 8. Doktor K. (2005), "Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych" [Dilemmas of social responsibility in economic organizations], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 6.
 9. Dumazedier J. (1974), Sociologie empirique du loisir, Seuil, Paris.
 10. Dyczewski L. (2004), "Praca i kultura" [Work and culture], in S. Borkowska (Editor), Przyszłość pracy w XXI wieku [The future of work in the 21st century], ILSA, Warsaw.
 11. European Commission (2005), "Employment in Europe," Luxembourg.
 12. European Commission (2005), "Reconciliation of Work and Private Life: A Comparative Review of Thirty European Countries," Luxembourg.
 13. Fletcher W. (2002), Beating the 24/7: How Business Leaders Achieve a successful Work-Life Balance, Willey, Chichester.
 14. Friedman S. D., Christensen P., Degroot J. (1998), "Work and Life: The End of the Zero-Sum Game," Harvard Business Review, vol. 76(6).
 15. GUS Central Statistical Office (2005), "Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2005. Informacje i opracowania statystyczne GUS" [Economic activity of the Polish population - 4th quarter 2005: GUS Statistical Information and Studies], Warsaw.
 16. GUS Central Statistical Office (2006), "Praca a obowiązki rodzinne w 2005 roku" [Work and family obligations in 2005], Warsaw.
 17. Jung B. (2003), "Work-Life Balance: wracamy do punktu wyj ścia? (debata nad czasem wolnym z lat siedemdziesiątych XX wieku)" [Work-life balance: A return to the starting point? [Debate on leisure time in the nineteen-seventies] , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 2/3.
 18. Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., Purcell J. (2004), "HR Policy and Performance: An Occupational Analysis," IIRA HRM Study Group. Paper m HRM, No. 2.
 19. Kodz J., Harper H., Dench S. (2002), "Work-Life Balance: Beyond the Rhetoric," IBS Report No. 384, Institute for Employment Studies, Brighton.
 20. Kozma T. (1994), "Globalization in Education: Trends and Challenges" (paper for the COST A7, Budapest), quoted in "W perspektywie roku 2010" [From the perspective of 2010], "Polska w XXI wieku [Poland in the 21st century] Prognosis Committee of the Presidium of the PAN Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1995.
 21. Lepak D. P., Snęli S. A. (1999), "The Human Resources Allocation and Development," Academy of Management Review, Vol. 24, No. 1.
 22. Linder S. (1969), Harried Leisure Class, Routledge, London.
 23. Ministry of Social Affairs and Employment (2004), "Reconciliation of Work and Private Life. Policy and Good Practices in Finland, France, Italy, The Netherlands," The Hague.
 24. Ochinowski T., Grzywacz. W. (2003), "Kult korporacyjny- zwyrodnienie relacji między firmą a pracownikami" [The corporate cult: The degeneration of relations between the company and employees], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], No. 2/3.
 25. OECD (2003), "Employment Outlook," Paris.
 26. Pfeffer J. (1998), The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston, Minnesota.
 27. Pocztowski A. (2003, 2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resource Management], PWE, Warsaw.
 28. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie [A responsible business in an irresponsible world], Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce [Academy for Philanthropic Development in Poland], Forum Odpowiedzialnego Biznesu [The Responsible Business Forum], Warsaw.
 29. Steinmann H. (2006), "Corporate Ethics and Globalization: Global Rules and Private Actors," Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa [Economics and company organization], No. 2.
 30. Storey J. (2001), "Human Resource Management Today: An Assessment," in Human Resource Management: A Critical Text, Thomson Learning, London.
 31. Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi [Beyond the human resource management standard] Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej [Business College of Dąbrowa Górnicza Press], Dąbrowa Górnicza.
 32. Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej [The leisure class theory], PWN, Warsaw.
 33. VroomV. H. (1964), Work and Motivation, New York, McGraw-Hill.
 34. Wawrzyniak B. (2002), "Projektowanie strategicznej polityki personalnej w przedsiębiorstwie" [Designing strategie personnel policy in the company], in H. Król, Editor, Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi [Sketches in human resource management], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego [Leon Koźmiński Academy of Management and Entrepreneurship Press], Warsaw.
 35. Wnuk-Lipiński E. (1981), Budżet czasu - struktura -polityka społeczna [Time - structure - social policy budget], Ossolineum, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu