BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemiecki Jacek
Tytuł
Statystyczny wymiar korzyści i kosztów Polski związanych z wprowadzeniem euro
Statistical dimension of benefits and costs incur by Poland in connection with introducing euro
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 10, s. 13-22, przyp. 6 poz.
Słowa kluczowe
Euro, Europejski System Walutowy (ESW), Strefa euro
Euro, European Monetary System (EMS), Eurozone
Abstrakt
Artykuł odnosi się do zamierzeń Polski przystąpienia do zamiany złotówki na euro w roku 2011—2012. Na podstawie danych statystycznych za lata 2002—2006, dotyczących głównie bilansu płatniczego, podjęto próbę określenia głównych zysków i strat gospodarki wynikających z przystąpieniem Polski do strefy euro. Dokonano podziału bilansu płatniczego na związany i nie związany z krajami strefy euro. Na tej podstawie zaobserwowano, że większość rozliczeń Polski jest dokonywana z krajami strefy euro, co radykalnie zmniejsza ryzyko zamiany złotówki na euro przez Polskę. Dokonano też kilku porównań dotyczących wahań kursów walutowych związanych i nie związanych ze strefą euro. Z analizy danych wynika, że Polska w przypadku przystąpienia do strefy euro wchłonie stopniowo poprzez 3 mechanizm rynkowy ok. 20—25 mld dolarów amerykańskich rezerw dewizowych do wewnętrznego systemu gospodarczego. Zmiany kursu 3-krotnie zwiększą swą stabilność, a duża aprecjacja złotego będzie w przypadku przyjęcia euro 5-krotnie mniejsza. Efekt ten będzie można osiągnąć pod warunkiem przestrzegania rygorów deficytu budżetu państwa i długu publicznego. (abstrakt oryginalny)

This article refers to Polish plans to converse Polish currency on euro in 2011-2072. Based on statistical data coming from years 2002-2006 concerning mainly balance of payments, there was made an attempt to estimate the main benefits and costs of Poland accession to Euroland. The balance of payments was divided into two groups: relevant and not relevant to the euro area countries. On this base it was noticed, that the majority of Polish settlements are made with the euro area countries. It means that the risk of conversion is substantially small. There was also made some comparisons concerning the currency fluctuation related and not related with the euro area. The data analysis shows that Polish economy would absorb circa 20-25 US dollars of official reserve assets to the internal domestic economy system by market mechanism. If Poland accept the euro, the currency fluctuations would be 3 times more stable and huge currency appreciation would be 5 times smaller. This effect would be achieved, if Polish economy obey strict discipline of State Budget deficit and Public Debt. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Błaszczy B. (2007), Euro czy euro?, "Gazeta Bankowa" nr 24.
  2. Briefing China and US trade. Lost in translation (2007), "The Economist" z 19.05.2007 r. oraz Justin Fox (2006), Buy American. China does, "The Time".
  3. Economic Report of the President Transmitted to the Congress (2007), Washington D.C.
  4. IMF 2006 Annual Report. Making the Global Economy Work for All (2007), Washington, D.C.
  5. Które państwa członkowskie przyjęły euro? A które nie? (2006), Mały przewodnik po euro. Komisja Europejska.
  6. "Rzeczpospolita" z 25.06.2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu