BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głecka Ewa
Tytuł
Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy
Matching function's use in the analysis of labour market efficiency
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 10, s. 43-52, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Analiza ekonomiczna
Labour market, Unemployment, Economic analysis
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badania empirycznego oddziaływania niektórych determinant odpływów z bezrobocia do zatrudnienia na polskim rynku pracy w okresie styczeń 1992 r. — styczeń 2006 r. Funkcjonowanie rynku pracy można scharakteryzować na wiele różnych sposobów m.in. poprzez łączenie w pary poszukujących pracy i wolnych miejsc pracy, a złożoność tego procesu określają takie cechy jak: heterogeniczność uczestników rynku pracy, brak doskonałej informacji czy choćby występujące frykcje. Celem opracowania jest próba opisania determinant dopasowania poszukujących pracy i wolnych miejsc pracy przy zastosowaniu funkcji dopasowań. Pokazuje ona zależność między liczbą poszukujących pracy i wolnych miejsc pracy, a liczbą ich skojarzeń. Funkcja dopasowań jednocześnie pozwala na określenie wpływu frykcji, powodujących wydłużenie tego zjawiska, na stan równowagi tego rynku. Uzyskane rezultaty są zgodne ze wskazaniami teoretycznymi, a otrzymane wyniki porównywalne z dotychczas podawanymi wielkościami charakterystycznymi dla polskiego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article contains the results of the empirical survey on impact of some outflow determinants from unemployment to employment on the Polish labour market in the period of January 1992-January 2006. Labour market functioning might be characterized e.g. by matching job searchers and vacancies, heterogeneity of labour market participants, imperfect information or existing frictions. All of these methods contribute to the complexity of this process. The aim of this paper is the trial to present the determinants of the matching process between job searchers and vacancies and the number of their associations. The matching function may illustrate at the same time the impact of the frictions, which extend the length of the matching process, on the equilibrium of the labour market. Achieved results are compatible with the theoretical indications and findings are comparable to already given volume for the Polish labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie rejestrowane w Polsce (z lat 1991-2000), GUS, Warszawa
 2. Biuletyn Statystyczny (z lat 1991-2000), GUS, Warszawa
 3. Blanchard O.J., Diamond P. (1989), The aggregate matching function, NBER
 4. Kaczorowski P., Tokarski T. (1997), Restrukturyzacja a odplywy z bezrobocia (analiza oparta na rozszerzonej funkcji dopasowań), "Wiadomości Statystyczne" nr 11
 5. Kaczorowski P., Tokarski T. (1998), Niektóre determinanty odpływów z bezrobocia w Polsce, w: Kwiatkowski E. (1998)
 6. Kubiak P. (2005), Efekty uczestnictwa bezrobotnych w aktywnych programach rynku pracy w Polsce, seria: Prace doktorskie z zakresu ekonomii i zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 7. Kwiatkowski E., Tokarski T. (1997), Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, "Ekonomista" nr 3
 8. Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 9. Layard R., Nickcll S., Jackman R. (2005), Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford
 10. Lehmann H, (1995), Active labour market policies in the OECD and in the selected transition economies, Background paper for World Development Report 1995, Policy Research working paper No. 1502
 11. Mackiewicz M. (2006), Reguły polityki fiskalnej na wahania koniunkturalne - przyczyny zróżnicowania, "Bank i Kredyt" nr 10
 12. Petrolongo B., Pissaridcs A. (2001), Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function, "Journal of Economic Literature" Vol. XXXIX (June)
 13. Pissaridcs C.A. (2000), Equilibrium Unemployment Theory 2ml edition, The Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, London
 14. Puhani P.A. (1999), Public Training and Outflows from Unemployment. An Augmented Matching Function Approach on Polish Regional Data, Center for Economic Policy Research (CEPR), London, UK
 15. Rogut A., Tokarski T. (2000), Zróżnicowanie struktury pracujących a odpływy z bezrobocia, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 16. Stasiak J., Tokarski T. (1998), Analiza odpływów z bezrobocia. Funkcja dopasowań, w: Kwiatkowski E. (1998)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu