BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kostrzewska Jadwiga (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pawełek Barbara (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym
Analysis of labour market in the territorial approach
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 10, s. 53-66, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Rynek pracy, Lokalny rynek pracy
Comparative analysis, Labour market, Local labour market
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie podziałów województw ze względu na liczbę osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych i pracujących w latach 1999—2004 uzyskanych w wyniku zastosowania „ekonomicznego” lub „społecznego” ujęcia. W przypadku podejścia „ekonomicznego” analizie podlegają efekty działań skierowanych do najliczniejszych grup osób. Z kolei, wyniki analiz w ujęciu „społecznym” pozwalają sprawdzić, czy podejmowane działania, mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, kierowane są do wszystkich rozważanych grup osób. Przeprowadzone analizy porównawcze wybranych zjawisk pokazały, iż stosowanie omawianych podejść może prowadzić do otrzymania zarówno podobnych, jak i odmiennych podziałów województw. Duże podobieństwa odnotowano w ocenie sytuacji w województwach pod względem długotrwałego bezrobocia. Podziały na podstawie zmiennych z grup bezrobotni lub pracujący dostarczyły natomiast różnorodnych wyników w przypadku większości klasyfikacji. Przeprowadzone badanie wskazało na zasadność rozpatrywania w taksonomicznej analizie ujęcia „społecznego”, uwzględniającego struktury rozważanych zasobów rynku pracy, które może być ważnym uzupełnieniem podejścia „ekonomicznego”. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to compare voivodships divided by number of unemployed persons, long-duration unemployment and workers in y ear s 1999-2004. These divisions were obtained as a result of the ,,economical" or ,,social" approach use. As far as "economical" approach is concerned the analysis comprised the effects of activities directed to the most numerous groups of persons. Subsequently, the "social" approach results of analysis allow to check, if undertaken actions, which are supposed to improve the situation on the labour market, are directed to all considered groups of persons. The comparative analysis of chosen effects showed that the use of described approaches may lead to either similar or different voivodships divisions. The significant similarities were noted in the assessment of voivodships situation in respect of long-duration unemployment. The divisions made on the base of variables from unemployed or working groups provided various findings in case of large majority of classifications. Conducted survey showed that it was very reasonable to consider in taxonomical analysis of,,social" approach the structures of considered labour market resources, which might be important complement of the ,, economical" approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Frodyma K., Pawełek B. (2007), Badanie zmian w uporządkowaniach województw ze względu na sytuacją na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 - porównanie i/jęć ekonomicznego i społecznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", w druku
  2. Kukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  3. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wyd. drugie rozszerzone, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu