BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietlińska Krystyna
Tytuł
Rola instytucji gospodarki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych
Role of Social Institutions in Solving Social Problems
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 26-39, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Dylematy społeczne gospodarki, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Związek polityki społecznej z gospodarką
Disabilities employment activity, Social dilemmas in economy, Social market economy, Relationship of social policy and the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera prezentację i ocenę organizacji pomocowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Wyjaśniono pojęcie i zakres gospodarki społecznej. Omówiono formy pomocy dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniających bezrobotnych i tworzących miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie.

Negative social phenomena like poverty, unemployment and disability escalate in many countries, including Poland. Governments activities that were to decrease size of those situations caused not only awakening of nonprofit sector but also awakening of private sector interested in employing marginalized people. It opened doors for social sector with its new functional forms like social companies of co-operative societies. It can work thanks to state and local authorities as well as nonprofit organizations systematic help. The main purpose of this article is to show new organizational forms as well as to grade them. The analysis will focus on institutions that were introduced in Poland under legislative acts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Defourney J., From Third Sector to Social Enterprise, [w:] C. Borzaga, J. Detburney, The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001.
 2. Kaźmierczak T., Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ?Refleksje wokół ustawy o zatrudnieniu socjalnym, "Ekonomia Społeczna" 2005 nr 2.
 3. Kaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, "Ekonomia Społeczna" 2005 nr 2.
 4. Leś E., Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Ekonomia Społeczna" 2005 nr 2.
 5. Narodowa strategia integracji społecznej dla Polski, Ministerstwo Polityki Społecznej, Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, Warszawa 2004.
 6. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2204 z 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, "Rzeczpospolita" z 30 lipca 2004 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, DzU 2005 nr 154, poz. 1288.
 8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, DzU 1984 nr 21.
 9. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach", DzU 1989 nr 202.
 10. Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach, DzU 1991 nr 19.
 11. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych, DzU 1997 nr 123z późn. zm.
 12. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, DzU 2003 nr 96.
 13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, DzU 2003 nr 122, poz. 1143.
 14. Ustawa "Nowe zasady dofinansowania z PERON zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne", DzU 2004 nr 7.
 15. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z 17 listopada 2004 r.
 16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, DzU 2004 nr 99, poz. 1001, z późn. zm.
 17. Vidal L, Social Enterprises as an Active Employment Policy Instrument Spanish Case, Materiały Konferencyjne IRSPM, Erasmus University, Rotterdam 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu