BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kańduła Sławomira
Tytuł
Finansowanie działań promocyjnych jednostek samorządowych ze środków europejskich
Financing of Self-government Units' Promotion Activity from European Means
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 60-72, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Promocja walorów regionu, Fundusze strukturalne, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Promotion of region value, Structural funds, Integrated Regional Operational Programme, European Agriculture Guidance and Guarantee Funds (EAGGF), European Regional Development Fund (ERDF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie i cele promocji oraz sposoby promocji wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono fundusze i programy wspomagające działania promocyjne jednostek samorządu terytorialnego.

A modest of financial resources which self-government units have at their disposal makes in practice well-thought promotion impossible. Joining the European Union by Poland has created possibility to gain external sources to finance promotion activities. The aim of the study is to point at potential abilities of financing promotion campaigns of self-government units from European means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czornik M., Promocja miasta, wyd. 2, AE, Katowice 2000.
 2. Dębniewska M., Skorwider J., Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, II Forum Samorządowe, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 401, Szczecin 2005.
 3. Florek M., Narzędzia marketingu terytorialnego, [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, AE, Poznań 2005.
 4. Gaczek W., Manikowska B., Badania krajobrazu społeczno-gospodarczego, [w:] Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, red. R. Domański, AE, Poznań 1994.
 5. Kańduła S., Płaszczyzny międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Globalizacja gospodarki, red. P. Deszczyński, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 44, Poznań 2004.
 6. Podręcznik procedur wdrażania ZPORR, Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 7. Program operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 8. Przydatek E., Przydatek J., Promocja, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.
 9. Sikora J., Promocja regionu i miejscowości, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Wyd. WSB, Poznań 2004.
 10. Soból E., Maty słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 12. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001 nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 13. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001 nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [14] Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 8 września 2004 r.
 14. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 -załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, DzU nr 200, poz. 2051.
 15. Uzupełnienie ZPORR, tekst jedn., uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005, Warszawa 2004.
 16. Wojsyk K., Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie, [w:] Internet w mojej gminie. Sposoby wykorzystania technik informatycznych w rozwoju samorządu, red. W. Pander, M. Brennek, K. Wojsyk, Wyd. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2005.
 17. Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004 z. 2.
 18. www.eog.gov.pl. [20] www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 19. www.zporr.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu