BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Helena
Tytuł
Prawne problemy chorób zawodowych
Legal issues of occupational diseases
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 7, s. 7-11, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Choroby zawodowe, Prawo pracy, Prawo zabezpieczenia społecznego
Industrial disease, Labour law, Social security law
Abstrakt
Dla uznania schorzenia za chorobę zawodową konieczne jest ustalenie, czy dana choroba wymieniona jest w wykazie chorób zawodowych, a ponadto stwierdzenie bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, występującymi w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Kategoria chorób zawodowych w polskim ujęciu nie obejmuje więc wszystkich skutków zdrowotnych, jakie mogą dotknąć pracownika w związku z wykonywaną pracą. Wbrew zaleceniom Wspólnoty Europejskiej polski ustawodawca nie zmienił istotnie krajowych regulacji w dziedzinie chorób zawodowych. Przede wszystkim nie rozszerzono wykazu (listy) chorób zawodowych, ponieważ oznaczałoby to wzrost kosztów pracy oraz wydatków na zabezpieczenie społeczne. W związku z tym należy w naszym kraju stworzyć taki system prawny w zakresie chorób zawodowych, który pozwoli na uznawanie za choroby zawodowe także innych schorzeń związanych z pracą, które aktualnie nie znajdują się na liście chorób zawodowych, ale których zawodowy charakter i źródło można potwierdzić. (abstrakt oryginalny)

For an affection to be acknowledged as an occupational disease, it is necessary to determine whether a given disease is listed on the schedule of occupational diseases, and to be able to state unquestionably or with a high dose of probability that it has either been caused by factors harmful to health occurring in work settings, or else, that it has resulted from a particular manner of work performance. Thus, in the context of Polish law, the category of occupational diseases does not cover all health outcomes that may affect an employee as a result of work performance. However, there is a great number of work-related affections that are not featured on the occupational diseases’ schedule. There are also so-called paraoccupational diseases, which pose just as serious problem as occupational diseases do. Contrary to the recommendations of the European Union, the Polish legislator did not make any essential changes to the national regulations in the sphere of occupational diseases. Most strikingly, the schedule (list) of occupational diseases has not been extended, as this would mean a rise of the cost of labour and of the social security expenditure. Henceforth, it is necessary to devise in our country such legal framework in the sphere of occupational diseases, which would allow to acknowledge as occupational diseases also other work-related affections that currently do not feature on the occupational diseases’ schedule, but the professional nature of which and origin may be confirmed. A significant element of prevention treatment as applied by employers should also include the making of transfer onto another work post, i.e. such work post that would be suitable due to worker’s state of health, shall his or her working in the current placement pose a threat to health and a risk of permanent loosing of working ability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycka-Majewska T. (1993a), Prawne aspekty chorób zawodowych, "Państwo i Prawo" nr 7.
 2. Bińczycka-Majewska T. (1993b), Choroby zawodowe w normach Wspólnoty Europejskiej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 10-11.
 3. Bińczycka-Majewska T. (1999), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Kraków.
 4. Celeda R. (2005), w: Kodeks pracy. Komentarz, red. F. Florek, Warszawa.
 5. Jackowiak U. (2006), Wpływ choroby zawodowej na sytuację pracowniczą, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 5.
 6. Sobczyk A.: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Gdańsk (2005),
 7. Starzyński Z., Szymczak W. (1998), Zdrowotne skutki chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce w latach 1990 i 1994, "Medycyna Pracy" nr 1.
 8. Szewczyk H. (2005), Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie, w: Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, tom 16, red. A. Nowak, Katowice.
 9. Szewczyk H. (2006), Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz i W. Koczur, Katowice.
 10. Uścińska G. (2005a), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa.
 11. Uścińska G. (2005b), Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich, Warszawa.
 12. Wiśniewska M. (2005), Choroba zawodowa w wybranych przepisach Wspólnoty, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej" nr 12.
 13. Wyka T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa.
 14. Zieleniecki M. (2004), w: Zatrudnienie i ochrona socjalna, red. Z. Brodecki, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu