BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanetra Walerian
Tytuł
Kilka uwag o pojęciu odpowiedzialności w prawie pracy
Some Notes Relating to the Concept of Responsability in Labour Law
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 11, s. 2-11
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność kierownictwa, Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Prawo pracy
Manager's liability, Employees responsibilities, Labour law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność w prawie pracy wymaga stałej refleksji badawczej, w tym także dotyczącej jej aspektów pojęciowych. Zmieniają się bowiem odnośne regulacje prawne oraz praktyka ich stosowania. Główne rodzaje odpowiedzialności to odpowiedzialność majątkowa (kompensacyjna) i niemajątkowa, która dzieli się na odpowiedzialność porządkową (dyscyplinarną) oraz odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa. Obok tego należy wyróżnić szczególne formy odpowiedzialności w prawie pracy. Odpowiedzialność ta jest także zróżnicowana z uwagi na podmioty, które jej podlegają. W związku z tym wyróżnia się zwłaszcza odpowiedzialność pracownika, odpowiedzialność pracodawcy, odpowiedzialność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz odpowiedzialność załogi zakładu pracy. W analizie tej odpowiedzialności powinny być uwzględniane odpowiedzi na takie główne pytania, jak: 1) na jakiej podstawie, 2) wobec kogo, 3) za co, 4) przez kogo, 5) w jakim trybie i 6) jakie sankcje mogą być stosowane. (abstrakt oryginalny)

The responsability in Labour Law requires constant research analysis, also with respect to its conceptual aspects. It is because relevant legal provisions and their application practices are changing. The main types of responsability are: the financial liability (compensatory) and non-financial liability, which is divided into responsability for keeping to order (disciplinary) and liability for offences and crimes. Additionally, specific forms of responsability in Labour Law should be distinguished. This responsability is diversified also due to entities which are subject to it. Therefore, we may distinguish in particular the employee's responsability, the employer's responsability, the responsability of trade unions and employers associations and the responsability of plan's staff. The analysis of this responsability should address essential questions, such as: 1) on what basis, 2) to whom, 3) for what, 4) assumed by whom, 5) in what manner and 6) what sanctions can be applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Lang: Prawo i moralność, Warszawa 1989;
 2. Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z. 37, Prawo IX, 1969.
 3. Odpowiedzialność zbiorowych podmiotów prawa pracy, Wrocław 1987.
 4. Pracownicza odpowiedzialność kadry kierowniczej. Materiały XII Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1985.
 5. W. Sanetra, O pojęciu i zakresie odpowiedzialności pracowniczej, (w:) Odpowiedzialność pracownicza. Materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy. Wrocław 1984.
 6. W. Sanetra, Odpowiedzialność pracownika i jej przesłanki w kodeksie pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1977, nr 4.
 7. W. Sanetra, Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991, s. 36-37.
 8. W. Sanetra, Prawo pracy. Zarys wykładu, t.I, Białystok 1994, s. 54-69.
 9. W. Sanetra, Ryzyko osobowe zakładu pracy, Warszawa 1971.
 10. Struktura odpowiedzialności prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z. 31, Prawo VIII, 1967.
 11. H. Szurgacz, Nagrody z zakładowego funduszu nagród, Wrocław 1979.
 12. Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Wrocław-Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu