BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pełka Wanda
Tytuł
Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje
The Development of Poland's Financial System and the Availability of Capital for Innovation
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 11-12, s. 17-34, tabl., rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, System finansowy, Kapitał innowacyjny
Innovations, Enterprise innovation, Financial system, Innovative capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacyjność gospodarki determinowana jest efektywnością systemu finansowego w zakresie alokacji kapitału w innowacyjne przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że system finansowy w Polsce był dotychczas nieefektywny w tym obszarze, a przyczyną tego stanu był brak instrumentów i regulacji dostosowanych do specyfiki działalności innowacyjnej, za niezbędne działania należy uznać kreowanie rynku instrumentów finansowych właściwych dla gospodarki opartej na wiedzy. Niezbędne są w tym zakresie działania instytucji sektora publicznego mające na celu rozwój zasobów kapitałowych przedsiębiorstw w oparciu o inwestycje funduszy VC/PE, zapewnienie dostępu do finansowania bankowego poprzez system poręczeń i gwarancji oraz zwiększenie możliwości pozyskania kapitału poprzez ukierunkowane preferencje podatkowe. (abstrakt oryginalny)

The study sets out to identify barriers to the financing of innovation resulting from the country's overall level of development and the structure of Poland's financial system. The author recommends action to remedy the system's inefficiency in the area of financing business innovations. The article describes the theoretical aspects of innovation financing and its characteristic features in Poland on the basis of an analysis of the size, structure and changes of the overall system. On the basis of her analysis, Pelka concludes that financial barriers to the spread of innovation can only be eliminated by developing a market for "instruments typical of a knowledge-based economy." Domestic savings need to be mobilized for the development of innovative businesses with the involvement of the public sector. It is also necessary to create a system of tax incentives and specialized capital market institutions, Pelka says, and some projects must be co-financed from public funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G., [1970], The Market for 'lemons': Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics" No. 84.
 2. Alfranca 0., [February 2001], Scientific Policy and Free Riders, "International Advances in Economic Research", Vol. 7, No. 1.
 3. Arnott R., Stiglitz I.E., [1991], Moral Hazard and Nonmarket Institutions: Dysfunctional Crowding Out or Peer Monitoring, "American Economic Review", No. 81.
 4. Bagehot W., Lombard Street. Homewood, Illinois, Richard D. Irvin, [1873], cyt. za S. Fisher [May 2003], Globalization and its Challenges, "The American Economic Review", Vol. 93, No. 2.
 5. Baruk J., [2006], Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 6. Benchmarking European Tax and Legal Environments, [December 2006], European Private Equity & Venture Capital Association.
 7. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme [2005] Commission of the European Communities, SEC (2005) 981, 20.07.2005 Brussels, COM (2005) 330.
 8. Decision [2006] No. 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013), OJ L 310/15.
 9. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych w latach 2001-2003, [2006], GUS, Warszawa.
 10. EU Banking Structures, [October 2006], European Central Bank.
 11. European Innovation Scoreboard, [2006], Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Luxembourg.
 12. Financial Integration Monitor, [July 2006], Annex to the Background Document, European Commission. Internal Market and Services DG.
 13. Głodek P., [2006], Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, STIM, Warszawa.
 14. Hali B.H., [2002], The Financing of Research and Development, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 18, No. 1.
 15. Informacja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, [2007], Warszawa 18 czerwca, www.psik.org.pl, pozyskano 27.07.2007.
 16. Innovation market failures and state aid: developing criteńa, [November 2005], Report prepared for DG for Enterprise and Industry European Commission, Brussels.
 17. Jensen M.C., Meckling W.H., [1976], Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics".
 18. King R.G., Levine R., [December 1993], Finance, Entrepreneuership and Growth: Theory and Evidence, "Journal of Monetary Economics", No. 32 (3).
 19. Large Banks and Private Equity - Sponsored Leveraged Buyouts in the EU, [April 2007], European Central Bank.
 20. Levine R., [June 1997], Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", Vol. 35.
 21. Levine R., Zervos S., [December 1996], Stock Markets, Banks and Economic Growth, "World Bank Policy Research Working Paper" No. 1690.
 22. Marszałek J., [2006], Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw, [w:] B. Mikotajczyk (red.), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa.
 23. Nauka i Technika w 2005 r., [2006], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 24. OECD, [2005], Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data-Oslo Manual, third edition, OECD/EU/Eurostat.
 25. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., [2003], System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
 26. Pomykalski A., [2001], Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 27. PO Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia [22 stycznia 2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 28. Promoting innovation by tax. incentives. A review of strategies and their importance to biotech growth, [2006], European Commission.
 29. Przegląd stabilności systemu finansowego 2006, [maj 2007], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 30. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień: 31.12.2006 r., [2007], Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa.
 31. Rocznik Giełdowy, [2006], Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa.
 32. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., [2006], Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 33. Schumpeter J., [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
 34. Solow R., [1956], Contńbution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", No. 70 (1).
 35. Sytuacja finansowa banków w 2006 r., [2007], Synteza, Narodowy Bank Polski, Warszawa czerwiec.
 36. Tadesse S., [December 2006], Innovation, Information and Financial Architecture, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 41, No. 4.
 37. Williamson O.E., [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa.
 38. Węcławski J., [1997], Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 39. Wojnicka E., Klimczak R, [2006], Stan sektora MSP w 2004 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004, PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu