BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Małgorzata Alicja
Tytuł
Dom na kredyt
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 12-13
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Kredyt mieszkaniowy, Finansowanie mieszkalnictwa
Housing market, Housing loan, Housing financing
Abstrakt
Nad Wi­słą jed­nak kró­lu­je metr, a w do­dat­ku ten metr bę­dzie w tym ro­ku trud­niej­szy do zdo­by­cia. Tak przy­naj­mniej wy­ni­ka z pro­gnoz ana­li­ty­ków ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści. – Daw­no nie by­ło tak du­żej nie­pew­no­ści zwią­za­nej z ryn­kiem nie­ru­cho­mo­ści i za­cho­wa­niem cen – mó­wi Emil Szwe­da, ana­li­tyk Open Fi­nan­ce. – Z jed­nej stro­ny wciąż ro­sną­ce wy­na­gro­dze­nia i spa­da­ją­ce bez­ro­bo­cie po­sze­rza­ją krąg po­ten­cjal­nych ku­pu­ją­cych. Z dru­giej ogra­ni­cza­ją go ro­sną­ce sto­py pro­cen­to­we. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu