BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwierzchlewski Sławomir
Tytuł
Bez pośpiechu
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 20-22
Słowa kluczowe
Euro, Finanse, Wspólna Polityka Monetarna
Euro, Finance, Common Monetary Policy
Abstrakt
W jed­nym z ostat­nich wy­dań „GB” (2007, nr 47, „Przy­szłość stre­fy eu­ro”) wska­zy­wa­łem na pro­ble­my do­ty­czą­ce po­wo­ła­nia, ja­ko na­stęp­ne­go kro­ku po UGW, unii po­li­tycz­no–go­spo­dar­czej. Wśród przy­czyn ta­kie­go sta­nu rze­czy wy­mie­ni­łem przede wszyst­kim róż­ni­ce kul­tu­ro­we po­mię­dzy uczest­ni­ka­mi UGW oraz kwe­stię upo­nad­na­ro­do­wie­nia po­li­ty­ki fi­skal­nej. Z bu­dże­tem cen­tral­nym wią­za­ła­by się bo­wiem per­spek­ty­wa roz­bu­do­wa­nych trans­fe­rów fi­skal­nych na rzecz słab­szych eko­no­micz­nie państw Unii, a jed­no­cze­śnie trud­no li­czyć na uzy­ska­nie po­par­cia dla tej idei ze strony krajów bogatszych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu