BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Anna
Tytuł
Jak reklamować fundusze?
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 40-41
Słowa kluczowe
Doradztwo inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje
Investment consulting, Investment funds, Investment
Abstrakt
Kon­ku­ren­cja na ryn­ku fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych w ostat­nich la­tach moc­no wzro­sła. Z dru­giej stro­ny, ofer­ta i pro­duk­ty róż­nych firm bar­dzo się do sie­bie upodob­ni­ły. Jak przy­cią­gnąć klien­ta, prze­ko­nać go, że nasz to­war jest lep­szy, cie­kaw­szy, bę­dzie bar­dziej zy­skow­ny? To­wa­rzy­stwa Fun­du­szy In­we­sty­cyj­nych prze­ści­ga­ją się w po­my­słach na re­kla­mę, to już są ca­łe kam­pa­nie zle­ca­ne pro­fe­sjo­na­li­stom, któ­rzy za cięż­kie pie­nią­dze sta­ra­ją się od­róż­nić i wy­róż­nić pro­dukt okre­ślo­nej fir­my. Tu po­trzeb­ny jest nie tyl­ko ekstra po­mysł na ekstra pro­dukt, trze­ba mieć tak­że łut szczę­ścia, bo np. na giełdzie akurat są spadki. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu