BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Tomasz
Tytuł
Sprzedawca też płaci
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 46-47
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pożyczki, Warunki pracy
Human Resources Management (HRM), Loans, Working condition
Firma/Organizacja
Provident, Profireal
,
Abstrakt
Opi­sy­wa­li­śmy nie­daw­no na ła­mach „Ga­ze­ty Ban­ko­wej” przy­pa­dek pra­cow­ni­ków jed­nej ze spół­ek, któ­ra wpro­wa­dza­jąc we­dług an­giel­skie­go wzor­ca ty­go­dnio­wy sys­tem spłat za­dłu­że­nia, wy­twa­rza w klien­cie at­mos­fe­rę osa­cze­nia. Sys­tem ty­go­dnio­wy nie ma w Pol­sce więk­sze­go uza­sad­nie­nia – w prze­ci­wień­stwie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wy­pła­ta wy­na­gro­dzeń rów­nież na­stę­pu­je co ty­dzień, w na­szym kra­ju trud­no li­czyć na co­ty­go­dnio­we przy­pły­wy go­tów­ki u dłuż­ni­ka. Sys­tem po­zwa­la jed­nak na po­bie­ra­nie do­dat­ko­wych opłat za każ­dą wi­zy­tę przed­stawiciela firmy u klienta.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu