BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piesik Lech
Tytuł
Cel: finanse
Źródło
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 55-58, wykr.
Słowa kluczowe
Przestępstwa komputerowe, Internet, Zabezpieczenie systemów informatycznych
Cybercrime, Internet, Security of information systems
Abstrakt
Sta­ty­sty­ki są bez­li­to­sne, a mó­wią one ja­sno, że cyberprze­stęp­cy upodo­ba­li so­bie na­sze port­fe­le. Co prawda na pierw­szej po­zy­cji ata­ko­wa­nych są użyt­kow­ni­cy domowi, a do­pie­ro dru­gie miej­sce zaj­mu­ją fi­nan­se, to jednak jak prze­ana­li­zu­je się prze­bieg ta­kie­go ata­ku i cel to oka­że się, że tak na­praw­dę cho­dzi o pie­nią­dze. Nawet je­że­li in­ter­ne­to­wi prze­stęp­cy nie do­ko­nu­ją przestępstw bez­po­śred­nio, to kra­dzież ja­kich­kol­wiek danych oso­bo­wych umoż­li­wia im ko­lej­ne prze­stęp­stwo. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu