BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek
Tytuł
Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce
The Specifics of Task Structure Based Employee Selection in Theory and Practice
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 6, s. 25-40, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Struktura organizacyjna, Dobór pracowników, Organizacja przedsiębiorstwa, Testy psychologiczne
Organisation and management, Organisational structure, Employees' recruitment, Enterprise organisation, Psychological testing
Abstrakt
Dynamika otoczenia organizacji zmusza menedżerów do wdrażania nowoczesnych, wysoce organicznych form organizacyjnych, takich jak struktury projektowe, zadaniowe, hipertekstowe czy sieciowe. Przekształcenia struktur organizacyjnych w kierunku rozwiązań o wyższym stopniu organiczności implikują zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. Zmiany te dotyczą także doboru pracowników. Celem artykułu jest wykazanie różnic pomiędzy procesami doboru pracowników w organizacjach ze strukturami tradycyjnymi (zbliżonymi do mechanistycznych) i nowoczesnymi (zbliżonymi do organicznych). Ogólny wniosek jest następujący: w organizacjach z bardziej organicznymi strukturami proces doboru pracowników był krótszy i wykorzystywano w nim bardziej zaawansowane narzędzia (testy kompetencji, testy psychologiczne, assessment center). Inne kryteria doboru pracowników były istotne w organizacjach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania, a mianowicie wiedza ogólna, inteligencja emocjonalna, umiejętności planowania i organizowania pracy, praca zespołowa i zdolność osiągania kompromisu. Tekst bazuje na studiach literaturowych oraz badaniach empirycznych przeprowadzonych w 2005 roku w 131 przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The dynamics of an organization’s environment forces managers to introduce modern highly–organic organizational forms such as project, task, hypertext, and network structures. The transformation of organizational structures towards solutions that are more organic in nature implies changes in an organization’s human resource management. Such changes also involve employee selection. The goal of this article is to demonstrate differences between employee selection processes in organizations with traditional structures (leaning towards the mechanistic) and modern ones (more organic). The overall conclusion is that in organizations with more organic structures the process of employee selection is shorter and utilizes more advanced tools—competency and psychological tests, and assessment centers). Other employee selection criteria were also important in organizations applying modern solutions. These included general knowledge, emotional intelligence, planning skills, work organization abilities, team work, and the ability to reach a compromise. This paper is based on literature studies and empirical research conducted in 2005 on 131 companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. (2005), Wirtualizacja funkcji personalnej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 2. Bajcar B. (2002), Znaczenie czasu w organizacji: kompetencje temporalne menedżera, „Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 3. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Bicniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Burns T., Stalker G. M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 6. Chandler A.D. (b.d.), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 7. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem — zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Davidson-Frame J. (2001), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa.
 9. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław.
 10. Hopej M. (2004), O podobieństwach struktur organizacyjnych, „Przegląd Organizacji", nr 3.
 11. Kerzner H. (2005), Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice.
 12. Kerzner H. (2006), Project Management. A Systems Approach To Planning, Scheduling And Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 13. Leavitt H. J. (2003), Why Hierarchies Thrive, „Harvard Business Review", March.
 14. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Nonaka I, Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 16. Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Piotrowicz A. (2004), Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, „Przegląd Organizacji", nr 11,
 18. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Strategor (1997), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Toffler A. (1974), Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 21. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Witkowski S., Łużniak M. (2003), Menedżer w organizacjiponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymt, „Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 23. Webber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu