BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarka Sławomir
Tytuł
Zmiany w organizacji gospodarstw wielkoobszarowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Changing in Organisation of Multi-Area Farms after European Union's Accession
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 48-51, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Przedsiębiorstwo rolne, Inwestycje w rolnictwie
Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Agricultural enterprises, Investments in agriculture
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Autor przedstawił zmiany w organizacji gospodarstw wielkoobszarowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadził badania 6 gospodarstw o obszarze powyżej 100 ha UR prowadzących działalność na terenie Wielkopolski. Analizowane gospodarstwa powstały w latach dziewięćdziesiątych przez zagospodarowanie majątku przejętego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i prowadziły nieprzerwanie produkcję bez zmiany formy prawnej. Na podstawie wyników autor stwierdził, że w prezentowanych gospodarstwach, prowadzono procesy dostosowawcze do wymagań rolnośrodowiskowych obowiązujących po wstąpieniu do UE. Procesy te, były kontynuacją działań rozpoczętych jeszcze przed akcesją. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym kierownictwa badanych gospodarstw, jednostki te nie zmniejszyły intensywności produkcji prowadzonej działalności oraz zwiększyły nakłady inwestycyjne. Poniesione w latach 2001-2005 nakłady inwestycyjne zapewniały reprodukcję rozszerzoną, m.in. dzięki wykorzystaniu środków z funduszy pomocowych UE.

The paper presents changes in multi-area farms organization after Polish accession to the European Union. The research covered farms of area above 100 ha AL, which were run in Wielkopolska area. The farms were set up in 90's from assets of the Agricultural Property Stock of the State Treasury and they were running their production continuously without changing their legal form. The research results prove that in the farms there were run processes adjusting to agri-environmental requirements being in effect after the accession. The processes were continuation of activities taken up before the accession. The farms did not decrease production intensiveness and they managed to increase investment expenditure, in accordance to organizational abilities of the farms' managers. Investment expenditure that were spent from 2003 to 2005 allowed enhanced reproduction, concerning resources from the EU support funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J. 2001: Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej. Wyd. AE w Poznaniu, 32.
  2. Guzewicz W., Kagan A., Osuch D., Zdzieborska M. 2005: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. Wyd. IERiGŻ, Warszawa, 28.
  3. Raport z działalności AWRSP. 1992: Maszynopis powielany. Warszawa.
  4. Jarka S. 2004: Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szansę i ograniczenia. Wyd. SGGW, Warszawa, 65.
  5. Mączyńska E. 2001: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w transformacji gospodarki polskiej. Wyd. DIG, Warszawa, 175.
  6. Runowski H. 2000: Tendencje zmian w relacjach kosztów czynników produkcji w rolnictwie i ich konsekwencje dla organizacji gospodarstw. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa, Wyd. SGGW, 51-72.
  7. Sierpińska M., Jachna T. 2000: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN. Warszawa, 78.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu