BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kietlińska Krystyna
Tytuł
Kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach europejskich
Directions of the Development the Third Sector in European Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 90, s. 50-66, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Teoria trzech sektorów gospodarki, Trójsektorowość gospodarcza, Organizacje non-profit
Third sector theory, Three-sector economy, Non-profit organisations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian zakresu trzeciego sektora w krajach europejskich i odniesienie ich do polskich przemian w tym zakresie. Przedstawiono definicję trzeciego sektora oraz zmiany zakresu trzeciego sektora w Europie i ich uwarunkowania.

The definition of the third sector, called also nonprofit or nongovernmental sector differs in particular countries. Bat the most controversial approach to this sector occurs its scope. European approach to the scope of the third sector is much wider than the American. In Europe this sector consists not only of the traditional organizations such as: foundations, associations and other voluntary institutions, but also of mutual aid societies, different kinds of cooperatives and social enterprises. The goal of the paper is to estimate the changes of the third sector scope in European countries and refer to the Polish transformation in this subject. The analysis is based on the experiences of the high developed countries of North Europe (Scandinavian countries), Germany and South Europe (Italy, Spain, Portugal). Comparison of these experiences whit Polish changes in this area can give the answer to the question: whether the development of the Polish third sector differs from this existing in other European countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bode I., Evers A., From Institutional Fixation to Enterpreneurial Mobility? The German Third Sector and its Contemporary Challenges, w: Third Sector in Europe, red. A. Evers, J.L. Larville, 2004
 2. Borzaga C., Defourney J., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001
 3. Borzaga C., Mittone L., The Multistakeholders Versus the Nonprofit Organization, Universita degli studi di Trento draft paper no. 7
 4. Brożek J., Gospodarka pozabudżetowa, "Studia Finansowe" 1971, nr 10
 5. Brożek J., Rozwój gospodarki funduszowej w Polsce Ludowej, "Studia Finansowe" 1977, nr 23
 6. Defourney J., Develtere P., Fontenean B., Social Economy North and South, Centre d'économie social, Universite Cathliqne de Lourain, Hiva, Liege 2000
 7. Dembowska-Romanowska T., Fundusze systemu budżetowego, w: System instytucji prawnofmansowych w PRL, t. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PWN, 1982 Evers A., Im Intermediären bereich. Social Träger und projekte zwischen Haushalt, Staat und Markt, "Journal für Socialforschung" 1990, 2 (30)
 8. Evers A., Part of the Welfare Mix: The Third Sector as an Intermediate Area, "Volun-tas" 1995, nr 6 (2)
 9. Evers A., Social Capital and Civic Commitment: on Putnam's Way of Understanding, "Social Policy and Society" 2003, 2(1)
 10. Evers A., The Significance of Social Capital in the Multiple Goal and Resource Structure of Social Enterprises, w: The emergence of social enterprise, red. C. Borzage, J. Defburny, Routledge, London 2001
 11. Evers A., Laville J.L., Defining the Third Sector in Europe, w: The Third Sector in Europe, Cheltenham (UK), Northampton (USA) 2004
 12. Ferrera M., The Southern Model of Welfare in Social Europe, , Journal of European Social Polices" 1996,6(1)
 13. Geremek B., Społeczeństwo obywatelskie i współczesność, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo "Znak" Kraków, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 1994
 14. Johnson N.N., Mix Economy of Welfare. A Comparative Perspective, Prentice - Hall Europa, London 1998
 15. Leira A., Models of Motherhood: Welfare State Policy and Scandinavian Experiences of. Everyday Practices, Cambridge, Cambridge University Press 1992
 16. Lewis J., Women in Britain Since 1945. Women, Family, Work and the State in the Post - War Years, Blackwell, Oxford 1992
 17. Michalski K., Przedmowa, w: Europa i społeczeń^stwo obywatelskie. Roztno'wy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo "Znak" Kraków, Fundacja im S. Batorego, Warszawa 1994
 18. Pestoff V.A., Beyond the Market and the State: Social Enterprises and Civil Democracy in a Welfare Society, Ashate, Aldershot 1998
 19. Pestfoff V.A., Third Sector and Cooperative Services. From Determination to Privatization. "Journal of Consummer Policy" 1992, 15 (1)
 20. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2204 z 5 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu UE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, "Rzeczpospolita" z dnia 30 lipca 2004 r.
 21. Salomon L.M., Anheirer H.K., Defining the nonprofit sector, Manchester University Press, Manchester 1995
 22. Taylor Ch., Kiedy mówimy: społeczeństwo obywatelskie, w: Europa i społeczeństwo obywatelskie, Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo "Znak" Kraków, Fundacja im S. Batorego, Warszawa 1994
 23. Uchwała Rady Ministrów z 17 maja 1950 roku w sprawie wstępnych wytycznych do budżetu państwa na rok 1951
 24. Uchwała z l lipca 1958 roku o prawie budżetowym, Dz.U. z 1958 r. nr 45
 25. Ustawa - Nowe zasady dofinansowania z PFRON zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne Dz.U. z 2004 r. nr 7
 26. Ustawa z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Dz.U. z 1984 r. nr 25
 27. Ustawa z 7 czerwca 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 1989 r. nr 20
 28. Ustawa z 14 grudnia 1990 roku o zniesieniu i o likwidacji niektórych funduszy, Dz.U. z 1990 r. nr 89
 29. Ustawa z 23 lutego 1991 roku o zmianie ustawy o fundacjach, Dz.U. z 1991 r. nr 19, Dz.U. z 1997 r. nr 123 wraz z kolejnymi zmianami
 30. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96
 31. Ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003 r. nr 122, póz. 1143
 32. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku, Dz.U. z 2004 r. nr 99, póz. 1001 wraz z kolejnymi zmianami
 33. Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2005 r. nr 169, póz. 1420
 34. Ustawa o spółdzielniach socjalnych, projekt z 17 listopada 2004 roku
 35. Vidal L, Social Enterprices as an Active Employment Policy Instrument, Spanish case, materiały konferencyjne IRSPM Erasmus University, Rotterdam 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu