BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięcek Beata
Tytuł
Wiejskie obszary wyludnienia w Polsce
Rural areas of depopulation in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 12, s. 34-44, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Migracja ludności, Polityka wobec obszarów wiejskich, Obszary problemowe
Rural areas, Population migration, Rural areas policy, Problem areas
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy wieś polska się wyludnia? Czy w sytuacji spadku natężenia odpływu migracyjnego ze wsi do miast oraz względnie stabilnej sytuacji w zakresie ogólnej liczby ludności wiejskiej, mamy do czynienia z problemem depopulacji na mniejszą czy większą skalę niż sądzono pod koniec lat 80.? W celu delimitacji obszarów problemowych demograficznie dokonano typologii gmin z wykorzystaniem sześciu wskaźników charakteryzujących zmiany zaludnienia w latach 1970—2002 oraz strukturę wieku i płci (w wieku 20—34 lata) ludności wiejskiej. Zastosowano jedną ze znanych metod klasyfikacyjnych — metodę „najdalszego sąsiada”, w której odległość między klasami określona jest jako maksymalna odległość między obserwacjami należącymi do tych klas. W wyniku procedury klasyfikacyjnej wyodrębniono osiem typów demograficznych, z których trzy skupiały jednostki gminne o różnym stopniu zaawansowania procesów wyludnienia.

The article is an attempt to answer a question if the rural areas in Poland are depopulating. In the situation of decreasing intensity of outflow from rural to urban areas and relatively stable situation regarding total rural population, do we experience the depopulation problem on the bigger or smaller scale than the scale that was thought in the eighties? In order to delimitate the areas which are demographically problematic a typology was carried out using six indexes characterising the changes in population in years 1970—2002 and the age and gender structure (population aged 20—34) of rural population. The one of the known classification methods — the "furthest neighbour" method — was applied. In that method the distance among the classes is determined as a maximum distance among the observation belonging to those classes. As a result of classification procedure, eight demographical types were isolated in which three concentrated commune units of various depopulation processes level. The carried out analyses proved the usefulness of that classification methods in the scope of grouping objects similar in features interesting to researcher as well as usefulness the "furthest neighbour " method itself for typology of rural areas and delimitation unique communes, depopulating communes in that case. The isolated demographical types characterised clear difference both in the attribute of the age and gender structure and the volume of population changes in the examined period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eberhardt P. (1989), Regiony wyludniające się w Polsce, IGIPZ PAN, w: Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, IRWIR PAN, Warszawa
  2. Michalski W. (1989), Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, IRWIR PAN, Warszawa
  3. Frenkel I. (1989), Problem wyludniania się obszarów wiejskich w opiniach środowiska naukowego, w: Opinie o wyludnianiu się wsi polskiej, IRWIR PAN, Warszawa
  4. Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 61, Kraków
  5. Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa
  6. Lance G. N., Willimams W. T. (1967), A general theory of classificatory sorting strategies, Hierarchical systems, Computer Journal no. 9
  7. Pięcek B. (1997), Infrastruktura a procesy depopulacyjne na obszarach wiejskich, praca doktorska, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu