BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pedo Tomasz
Tytuł
Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia
Information Needs of General Purpose Financial Statement's Users
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 4, s. 95-114, bibliografia 27 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Informacyjna funkcja rachunkowości, Użytkownicy informacji, Potrzeby informacyjne
Financial statements, Information function of financial statements, Information function of accounting, Users of information, Information needs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytania: czy indywidualni inwestorzy wykorzystują sprawozdanie finansowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? Co jest przedmiotem ich zainteresowania w nim? Jakiego rodzaju danych od niego oczekują? Dlatego też, w kolejnych punktach zdefiniowane zostanie pojęcie potrzeb informacyjnych, zidentyfikowane zostaną grupy użytkowników sprawozdawczości finansowej. W dalszej kolejności omówieniu będą podlegały wyniki badań empirycznych dające odpowiedź na postawione powyżej pytania dostępne w literaturze zagranicznej i krajowej.(abstrakt oryginalny)

At present, despite of the significant increase in accessibility of information there is few publications concerned with the information needs of financial statement's users. The objective of this article is assessing the relative importance of financial reporting for individual investors in order to undertake investment decisions as well as providing with the nature of their interests associated with either balance sheet or income statement or cash flow. Individual shareholders are taken into account because of its considerable importance for a capital market, however, restricted power to satisfy their information needs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R., Epstein M. (1995), the Usefulness of annual reports, Australian Accountant, April.
 2. Baker H.K., Hasłem J.A. (1973), Information needs of individual investors, Journal of Accountancy, November.
 3. Belkin N.J., Vickrey A. (1989), Interaction in information systems, London.
 4. Benjamin J.J., Stanga K.G. (1977), Differences in disclosure needs of major users of financial statements, Accounting and Business Research, Summer.
 5. Brzozowska Z. (1978), Z problematyki potrzeb czytelniczych, Przegląd biblioteczny, nr 2.
 6. Chenhall R.H., Juchau R., (1977), Investor information needs - an Australian study, Accounting and Business Research, Spring.
 7. Dziawgo D., (2003a), Perspektywy rozwoju indywidualnego inwestowania w Polsce w świetle badań opinii społecznej [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, pod redakcją Jajugi K., Ronka-Chmielowiec W., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 990.
 8. Dziawgo D., (2003b), Perspektywy rozwoju indywidualnego inwestowania w Polsce. Wyniki badań opinii społecznej oraz indywidualnych inwestorów - OBOP 2002, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 1.
 9. Dziawgo D., (2003c), Perspektywy rozwoju indywidualnego inwestowania w Polsce. Wyniki badań opinii społecznej oraz indywidualnych inwestorów - OBOP 2002 (III), Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3.
 10. Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowania i funkcjonowania, PWE Warszawa.
 11. Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu, Warszawa.
 12. Kisilowska M., Przastek - Samokowa M. (2004), Użytkownik czy klient - refleksje terminologiczne, Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2.
 13. Lee T.A. (1983), a Note on users and uses of cashflow information, Accounting and Business Research, Spring.
 14. Lee T.A., Tweedie D.P. (1977), the Private shareholder and the corporate report, Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
 15. Line M.B. (1969), Information requirements in the social sciences: some considerations, Journal of Librarianship, nr 1 (1).
 16. Mazur M. (1994), Analiza porównawcza niektórych definicji informacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, nr 7.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, SKwP, Warszawa 2004.
 18. MSR 1 - Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 394 z dnia 31.12.2004 r.).
 19. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych 2005, 2005, http://www.sii.org.pl/obi2005.php. 1.12.2005 r.
 20. Samelak J. (1999), Zakres polskiego sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych wymogów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 52.
 21. Sej-Kolasa M. (1998), Informacja jako podstawowe pojęcie systemu informacyjnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 765.
 22. SFAC No. 1 - Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No 1 - Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, FASB.
 23. Streuly C.A. (1994), the Primary objective of financial reporting - How are we doing?, Ohio CPA Journal, December,: vol. 53 issue 6.
 24. Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17.
 25. Wilson-Davies K. (1977), the Centre for research on user studies. Aims and functions, Aslib Proceedings, nr 2.
 26. Wojciechowski J. (1998), W kręgu informacji i nieinformacji, Bibliotekarz, nr 4.
 27. Yap Ch. (1997), Users' perceptions of the need for cash flow statement -Australian evidence, European Accounting Review, 6:4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu