BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja
Tytuł
Rola ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w związku z upadłością zakładu ubezpieczeń
The Role of Guarantee Insurance Fund With Reference to Bankruptcy of an Insurance Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1040, s. 177-189, bibliografia 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Gwarancja, Postępowanie upadłościowe, Prawo ubezpieczeniowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Odszkodowania, Fundusz ubezpieczeniowy
Guarantee, Bankruptcy proceedings, Insurance law, Insurance company, Enterprise bankruptcy, Compensation, Insurance fund
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie roli, jaką pełni Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w procesie dochodzenia roszczeń przez osoby uprawnione w razie upadłości zakładu ubezpieczeń. Osiągnięciu tak sformułowanego celu posłuży prezentacja zasad funkcjonowania UFG oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej tej instytucji, jak również zaprezentowanie procedury i źródeł zaspokajania roszczeń osób uprawnionych w toku postępowania upadłościowego.

The objective of the hereby article is to define the role played by Guarantee Insurance Fund (GIF) in the process of enforcing claims, by the entitled individuals, in case of an insurance company bankruptcy. In order to carry out such a defined objective, regulations for GIF functioning have been presented, plus the scope of liability for damage of this institution, as well as the procedure and sources for meeting claims of the entitled individuals in the course of bankruptcy procedures. The conducted research was based on the analysis of sources of law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Janczyk M., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a upadłość základu ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 1999, nr 4.
 2. Kaczanowski P., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - co dalej? "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 9/10.
 3. Kwiecień L, Rola ubezpieczeń obowiązkowych ~ kraje OECD a Polska, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 1/2A.
 4. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996.
 5. Małysz F., Upadłość základu ubezpieczeń (cz. 2 - ostatnia), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 1/2A.
 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. 1996 nr 10, póz. 41, zm. Dz. Urz. Min. Fin. 1997 nr 3, póz. 12, sprost. Dz. Urz. Min. Fin. 1997 nr 19, póz. 86, zm. Dz. Urz. Min. Fin. 1998 nr 6 póz. 24).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 marca 1996 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II (DzU 1996 nr 35, póz. 152; 1998 nr 22, póz. 96 i nr 105, póz. 662 oraz 1999 nr 38, póz. 367).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG oraz terminów wpłat (DzU 2001 nr 36, póz. 417, zm. DzU 2002 nr 31, póz. 290).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG oraz terminów wpłat (DzU 2003 nr 209, póz. 2029).
 10. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity (DzU 1996 nr 11, póz. 62 oraz 1997 nr 43, póz. 272, nr 88, póz. 554, nr 107, póz. 685, nr 121, póz. 769 i 770 i nr 139, póz. 934; 1998 nr 155, póz. 1015).
 11. Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP Kodeks handlowy oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1995 nr 96, póz. 478).
 12. Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003 nr 123, póz. 1152).
 13. Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU 2003 nr 60, póz. 535).
 14. Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. nr 10, póz. 41).
 15. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten Fundusz (MP 1992 nr 29, póz. 202 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu