BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta
Tytuł
Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce
Thirteen theses on the reform of state policy on the labour market in Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 9, s. 1-5, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Rola państwa w gospodarce
Employment policy, Labour market, States' role in economy
Abstrakt
Artykuł jest głosem w debacie nad pożądanym kształtem polityki państwa na polskim rynku pracy. Powstał na podstawie tekstu ekspertyzy wykonanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sierpniu 2007 r. Tezy w sprawie reformy polityki rynku pracy opierają się na założeniu, iż jej celem podstawowym powinien być wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie warunków do powstawania i przetrwania większej liczby lepszych miejsc pracy. Zwrócono między innymi uwagę na konieczność: przejścia od polityki rynku pracy do polityki zatrudnienia, zmiany podejścia państwa do rynku pracy i wypracowania nowej strategii, która powszechnie nazywa się filozofią państwa pracy (workfare state), dalszej deregulacji rynku pracy, zachowania równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na rynku pracy (flexicurity) oraz restrukturyzacji aktywnej polityki rynku pracy. Zajęto się również kwestią poprawy funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The analysis is the voice in a debate on the desired shape of state policy on Polish labour market. It was developed on the basis of the text of expert analysis carried out on commission of the Ministry of Labour and Social Policy in August 2007. Theses on the reform of labour market policy are based on an assumption that its main objective should be the growth of employment through the creation of conditions facilitating the development and maintenance of a greater number of better jobs. Attention is drawn, among many, to the necessity to: pass from labour market policy to employment policy; change the approach of the state to the labour market and develop new strategy, which is commonly known as workfare state; further deregulation of the labour market; maintaining balance in flexicurity, and restructuring active labour market policy (ALMP). Moreover, the issue of the improvement of the functioning of public employment services was also addressed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Council of the European Union (2006), Press Release 2733rd Council Meeting Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Luxembourg, 1-2 June, s. 17, dostępny w Internecie: .
 2. Commission of the European Communities (2005), Integrated Guidelines for Growth and Jobs (2005-2008), Brussels, 12.4.2005 COM(2005) 141 final 2005/0057 (CNS).
 3. Council Decision of 12 July 2005 on Guidelines for the employment policies of the Member States (2005/600/ EC), Official Journal of the European Union, L 205/21 z 6 sierpnia.
 4. Elastyczność i pewność zatrudnienia - Wspólna opinia Komitetu Zatrudnienia i Komitetu Ochrony Socjalnej (2006), Rada Unii Europejskiej, Komitet Zatrudnienia, Komitet Ochrony Socjalnej, Bruksela, 19 maja, dostępny w Internecie: .
 5. Grotkowska G., Socha M.W., Sztanderska U. (2007), Ewolucja instytucji rynku pracy w Polsce i w krajach UE-15. Konwergencja czy dywergencja, w: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warszawa: PWN.
 6. Kabaj M. (1999), Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, w: E. Kryńska (red.), Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa: IPiSS.
 7. Kryńska E., Kwiatkowski E., Zarychta H. (1997), Polityka państwa na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: IPiSS.
 8. Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie - podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN.
 9. Vosko L. (1998), Legitimizing the triangular employment relationship: emerging international labour standards from a comparative perspective, "Comparative Labor Law Policy Journal" nr 1.
 10. Wiśniewski Z. (1994), Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń: UMK.
 11. Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: UMK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu