BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudoł Stanisław
Tytuł
Miejsce nauk o zarządzaniu w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych
The place of management science in classification of the fields and disciplines of science
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 3, s. 7-17, bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Ewolucja zarządzania, Metodologia organizacji i zarządzania, Nauki o zarządzaniu
Management, Evolution of management, Organisation and management methodology, Management sciences
Abstrakt
Dopóki nauki o zarządzaniu nie staną się oddzielną dziedziną nauki, dopóty powinny one, jako dyscyplina naukowa, nadal być w naukach ekonomicznych. Należy wyłączyć nauki o zarządzaniu z dziedziny nauk humanistycznych. W skład nauk o zarządzaniu należy włączyć zarządzanie publiczne (Public Management) -mimo jego dużych różnic w stosunku do tego, co dotąd rozumieli nasi poprzednicy i co my nadal rozumiemy pod określeniem "nauki organizacji i zarządzania", a obecnie pod określeniem "nauki o zarządzaniu". Należy rozważyć wprowadzenie w naukach ekonomicznych w miejsce dyscypliny "nauki o zarządzaniu" kilka dyscyplin dotyczących zarządzania. Głębokiego namysłu wymaga propozycja uczynienia z nauk o zarządzaniu samodzielnej dziedziny wiedzy. Należy przy tym brać pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację w polskich uczelniach, ale nade wszystko dokonujące się w świecie przemiany. (abstrakt oryginalny)

While the management sciences are not the independent field of the science, they should be placed, as the science discipline, in economics. Management sciences should be excluded from humanities. The sciences of management should include the Public Management - despite the large differences to what our predecessors understood and what we still understand as "an organization and management science", presently defined as "the management science". There should be considered an introduction of several management disciplines in place of economics. A suggestion of establishing a management science as a separate knowledge discipline requires much thought. Above all, the worldwide changes should be taken into account, not only a present situation on Polish universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiecki K., O nauce organizacji - wybór pism, PWE, Warszawa 1970.
 2. Bolesta-Kukulka K., Kuc B.R., Piotrowski W., Zarządzanie administracyjne - teoria i praktyka, [w:] Koźmiński A.K. (red. nauk.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 3. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., W poszukiwaniu tożsamości zarządzania publicznego, Prace naukowe A.E., Wrocław 2006.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 5. Eichorn P., Know-how-Transfer zwischen Verwaltung und Wirtschaft, [w:] Wissenmanagement im privaten und öffentlichen Sektor, wyd. N. Thom, J. Harasymowicz-Bimbach, Forum fur Universität und Gesellschaft, Universität Bern, Bem 2003.
 6. Hughes O.E., Public Management and Administration, Palgrave Macmilan, 2003.
 7. Karpiński A., Paradysz S., Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozwojem, CeDeWu, Warszawa 2005.
 8. Knosola E., Rozważania z teorii nauki administracji, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2004.
 9. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-War-szawa-Kraków 1965.
 10. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 11. Krzyżanowski L.J., Nauki organizacji i zarządzania w Polsce w latach 1900-1995, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
 12. Kumał J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1970.
 13. Ferlie E., Lynn L.E. Jr., Poliff Ch. (ed.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, Oxford 2005.
 14. Rutka R., Zarządzanie jako forma kierowania, [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wyd. U.G., Gdańsk 1994.
 15. Stawasz D., Zarządzanie w administracji publicznej w programie studiów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, "Współczesne Zarządzanie" 2005, Nr 3.
 16. Sułkowski Ł., Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, "Przegląd Organizacji" 2005, Nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu