BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Polityka pieniężna a uczestnictwo złotego w ERM II
Monetary Policy and Participation of the Złoty in the ERM II
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 721, s. 49-66, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Wskaźniki konwergencji
Monetary policy, Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II), Convergence indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono potencjalne długookresowe korzyści i koszty członkostwa Polski w UGW. Następnie przedstawiono warunki uczestnictwa w UGW oraz aktualny stan ich realizacji przez Polskę. Kolejny fragment artykułu został poświęcony analizie celów polskiej polityki pieniężnej po 2003 r. W punkcie piątym i szóstym przedstawiono najważniejsze zagrożenia związane z realizacją kursowego i inflacyjnego kryterium zbieżności. W końcowej części omówiono podstawowe dylematy polityki pieniężnej związane z koniecznością jednoczesnego spełnienia obu kryteriów w okresie obecności złotego w ERM II. Na końcu przedstawiono optymalny układ polityki pieniężnej, kursowej i fiskalnej łagodzący wspomniane wcześniej dylematy.

Poland's membership in the Economic and Monetary Union requires its participation in the Exchange Rate Mechanism (ERM II), which entails the need to subordinate monetary policy to exchange rate policy. The need to meet inflation and exchange rate criteria simultaneously engenders certain dilemmas. The fundamental dilemma of exchange rate policy will be whether to enter the ERM II with an overvaluated zloty exchange rate and risk internal collapse of this mechanism or to conduct a prior devaluation of the exchange rate risking an increase in inflation. Monetary policy will have to solve this dilemma on how to reduce and stabilise inflation and at the same time avoid excessive appreciation of the złoty exchange rate that would threaten the competitiveness of the Polish economy. Solving these dilemmas, while minimising the costs to the economy, will require a restrictive fiscal policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balussa B., The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, "Journal of Political Economy" 1964, t. 72.
 2. Borowski J., Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, „Bank i Kredyt" 200i. nr 11-12.
 3. Borowski J., Brzoza-Brzezina M., Designing Poland's Macroeconomic Strategy on the Way to the Euro Area. „EUI Working Paper". 2004. nr 10. RSCAS. Florence.
 4. Borowski J., Brzoza-Brzezina M.. Szpunar P.Exchange Rate Regimes and Poland's Participation in ERM II, „Bank i Kredyt" 2003. nr l.
 5. Canzoneri M.. Vinals J., Vallès J., The Exchange Rate as an Insirumein of Macroeconomic Adjustment: Empirical Evidence and Relevance for European Monetary Union, „Economic Bulletin", Banco Espana, Madrid, kwiecień 1997.
 6. Chmielewski T., Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassv-Samue-Isona dla polskiej polityki pieniężnej, „Materiały i Studia" 2003, z. 163. NBP. Warszawa.
 7. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE. Warszawa 2003.
 8. ECB. Raport o Konwergencji, 2004.
 9. Halpern L., Wypłosz C., Economic Transformation and the Real Exchange Rates in 2000s: The Balassa-Samuclson Connection, „Economic Survey of Europe", UN. Geneva 2001.
 10. Kawalec S., Krzak M., Polityka kursowa i wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa", 2001,nr 9. Koronowski A., Rozkrut M., Towards the Euro-Zone through the ERM II. Countering Fallacies, „Bank i Kredyt" 2003, nr 11.
 11. Lutkowski K., Globalizacja a dylematy polityki pieniężnej W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski w drodze do euro, „Bank i Kredyt", 2001, nr 11-12.
 12. Lutkowski K., Od złotego do euro. Twigger, Warszawa 2004.
 13. Malecki W ., Jakim kursem do eura, „Gazeta Bankowa", 2005, nr 6.
 14. Małecki W., Warianty polityki walutowej w Polsce w najbliższych latach, „Ekonomista" 2002,nr 5.
 15. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 16. Orłowski W.M., Zienkowski L., Skala inflacji korekcyjnej w Polsce w latach 2001-2011, opracowanie na zlecenie NBP, NOBE, Łódź-Warszawa 2001.
 17. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
 18. Rosati D.K., Polityka pieniężna i kursowa po wejściu Polski do UE [w:] Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, red. G. Wojtkowska-Ładej, SGH, Warszawa 2003.
 19. Samuelson P., Theoretical Notes on Trade Problems, „Review of Economics and Statistics" 1964, nr 46.
 20. Slawiński A., Złoty w europejskim mechanizmie kursowym, „Ekonomista" 2004. nr 2.
 21. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. NBP, Warszawa, luty 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu