BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Tomasz, Kowalik Izabela
Tytuł
Marketing produktów regionalnych - cz. 2
Developing the attractiveness of regions and the image of regional food products
Źródło
Marketing i Rynek, 2007, nr 10, s. 15-19
Słowa kluczowe
Produkty regionalne, Innowacyjność regionu, Strategia rozwoju regionalnego
Regional product, Regional innovation, Regional development strategy
Abstrakt
W opracowaniu omówiono uwarunkowania promocji regionów polskich wynikające z koncepcji marketingu regionalnego i definicji produktu lokalnego, którego zasadniczy składnik stanowi lokalna kultura i jej wytwory, w tym m.in. żywność regionalna. Scharakteryzowano kompetencje samorządów wojewódzkich w zakresie budowania strategii rozwoju regionu i promocji produktów regionalnych oraz najnowsze polskie i europejskie regulacje prawne dotyczące nadawania produktom żywnościowym chronionych oznaczeń geograficznych i wpisów na listę produktów tradycyjnych. Przedstawiono ponadto wyniki dwóch projektów badawczych przeprowadzonych przez autorów dla potrzeb niniejszego opracowania. Pierwszy projekt obejmował badanie ankietowe dotyczące promocji produktów regionalnych i tradycyjnych, w którym uczestniczyło 30 producentów tego rodzaju żywności. Najczęściej wymieniane formy promocji produktów regionalnych to: udział w targach i wystawach, promocja sprzedaży (konkursy, degustacje), korzystanie ze strony WWW, działania typu public relations. Działania promocyjne często prowadzone są z pomocą władz samorządowych, jednak badanie wykazało, że firmy nie korzystające z pomocy prowadzą równie rozwiniętą działalność promocyjną. Stwierdzono, że producenci mają wysoki poziom świadomości co do atutów własnej oferty i w zdecydowanej większości są przekonani o możliwościach znalezienia odbiorców dla niej zarówno w kraju jak i za granicą. Jedna trzecia badanych już prowadzi sprzedaż do odbiorców zagranicznych a wielu dodatkowo wspominało o sporadycznych pytaniach ze strony konsumentów na targach i innych spotkaniach międzynarodowych, które świadczą o zainteresowaniu i uznaniu dla polskiej oferty. Potencjalne możliwości w zakresie eksportu często jednak nie są wykorzystywane z braku umiejętności i środków potrzebnych do działań promocyjnych za granicą. Drugi projekt badawczy, przeprowadzony wśród 235 studentów uczelni warszawskich, obejmował badanie postaw i zachowań w stosunku do polskich spożywczych produktów regionalnych. Produkty regionalne są najczęściej nabywane tylko kilka razy w roku; znacznie częściej (1-3 razy w tygodniu) konsumenci kupują inną żywność najwyższej jakości. Badanie wykazało ogólnie niską znajomość nazw polskich produktów regionalnych ale ich wizerunek wśród nabywców jest pozytywny. Ogólnie, postrzegane są jako produkty smaczne, zdrowe, wytwarzane metodami tradycyjnymi i z lokalnych surowców a zarzuty dotyczyły jedynie niewystarczającego oznakowania i trudnej dostępności w handlu. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki można przypuszczać, że przed polskimi produktami regionalnymi rysują się pomyślne perspektywy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study has been to analyze the conditions of the Polish regional promotion in the context of the regional image determinants, such as the regional culture and food products which are its manifestations. The authors described the competencies of regional authorities regarding strategy building and regional promotion. Moreover, the current Polish and European regulations concerning protection of origin labels on food products have been characterized. The authors presented the results of two research projects which have been carried out within the study framework. The first one was a survey among 30 regional food producers concerning the promotion of regional products. The results showed that the most popular forms of promotional activities are: participation in trade fairs, sales promotion, Internet marketing and public relations activities. The studied firms often receive different forms of help from the local authorities in carrying out these activities, but those, who do not get help also carry out diversified promotion. The producers have a high level of awareness of their offer's attributes and are highly convinced about the possibilities of finding customers both in Poland and abroad. One-third of firms already sell products to foreign customers, but the potential export possibilities are not fully exploited due to lack of skills and funds needed for international promotion. The second research project was a survey among 235 students of the Warsaw universities, concerning their habits and attitudes connected with the Polish regional food products. The products are bought only a few times a year, but other high quality food products are bought much more often (1-3 times a week). The study showed a low level of awareness of the names of Polish regional products, but their overall image is positive. They are perceived as having high quality, good taste, and being produced by use of traditional methods and local ingredients. The critical remarks concerned only the way of packaging and low availability in retail outlets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.minrol.gov.pl
  2. http://www.warmia.mazury.pl. Biuro Jakości i Znaków Regionalnych Urzędu
  3. http://www.malopolskie.pl/Archiwum/?id=2299
  4. http://www.produktyregionalne.pl/nkd_per6.html
  5. S. Makarski, Produkt regionalny i lokalny atutem marketingu gminy wiejskiej. W: Marketing terytorialny, praca zbiór, pod red. H. Szulce, M. Florek, AE, Poznań 2005, s. 210
  6. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007—2013, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, lipiec 2005
  7. W. Rudolf, Marketing partnerski w zarządzaniu regionem w warunkach Unii Europejskiej. W: Ekspansja czy regres marketingu, praca .zbiór, pod red. E. Duliniec i in., PWE, Warszawa 2006, s. 402
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu