BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszawska-Grzeszczak Bożena
Tytuł
Nowe instrumenty polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013
The New Instruments of European Cohesion Policy (2007-2013)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 338-347, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Polityka regionalna, Polityka strukturalna, Inicjatywa JESSICA, Inicjatywa JEREMIE, Inicjatywa JASPERS
Structural funds, Regional policy, Structural policy, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA), Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE), Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions (JASPERS)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę instrumentów finansowych w realizacji priorytetów polityki spójności. Trzy nowo utworzone instrumenty polityki regionalnej na lata 2007-2013 pomogą regionom i państwom członkowskim w wypracowaniu prawidłowego i skutecznego sposobu zarządzania funduszami i w lepszym wykorzystaniu instrumentów inżynierii finansowej. Wybrane obszary działania nowych instrumentów finansowych, czyli duże projekty regionalne w szczególności transportowe (JASPERS), wsparcie przedsiębiorczości (JEREMIE) i rozwój aglomeracji miejskich (JESSICA), pokrywają się z głównymi priorytetami rozwojowymi nowych krajów członkowskich.

The European Commission has established three instruments for new member countries supporting implementation of Cohesion Policy priorities. "The Cohesion Policy in support of growth and jobs, immunity strategic guidelines 2007-2013" stresses the importance of improving access to finance for ¡development of Small and Medium Enterprises JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises), for cities which play a key role in implementing the growth and job strategy in (regions JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) and also for t infrastructure projects in new member countries JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects I European Regions). The programmes will set out objectives and the relevant grant resources specifically for action to improve access to finance based on the gap analysis in different areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów, Niebieskie Księgi nr 11, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2004.
 2. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności PL L 291/22, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.10.2006 , COM(2005) 229.
 3. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291/29 (1) Komunikat do Rady i Parlamentu Polityka spójności a miasta - wkład miast we wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionach, COM(2006) 385 z 12.7.2006.
 4. Financial Perspective 2007-13, Dr. Dalia Grybauskaité Commissioner for Financial Programming and Budget Brussels, 6 April, 2006.
 5. Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współflnansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej za okres od l do 30 września 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl).
 6. Memorandum of Understanding in Respect of Joint Assistance In Supporting Project In European Regions (Jaspers) between The European Commission, the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development, Brussels, 30.05.2006(a) (www.europa.eu.int).
 7. Memorandum of Understanding in Respect of a Coordinated Approach in Improving Access to Finance for Micro and Medium Enterprises in the Regions Supported by the European Regional Development Found between the European Commission and the European Investment Fund, Brussels 30.05.2006(b) (www.europa.eu.int).
 8. Memorandum of Understanding in Respect of a Coordinated Approach to the Financing of Urban Renewal and Development for the Programming Period 2007-13 of the Community Structural Funds between the European Commission, the European Investment Bank and the Council of Europe Development Bank, Brussels 30.05.2006(c) (www.europa.eu.int).
 9. Polityka spójności a miasta - wkład miast we wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionach, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 291/29 (1) Komunikat do Rady i Parlamentu, COM(2006) 385 z 12.7.2006.
 10. Program naprawczy zwiększający absorpcję funduszy strukturalnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, MRR 8 grudnia 2005 (www.mrr.gov.pl).
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ¡Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 210/25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu