BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Artur
Tytuł
Klauzule zmienności oprocentowania a atrakcyjność lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu jako formy oszczędzania : aspekty ekonomiczne, prawne i etyczne
Floating Interest Rate Clauses and the Attractiveness of Term Deposits with a Floating Rate as Saving Instruments : Economic, Legal and Ethical Aspects
Źródło
Bank i Kredyt, 2007, nr 7, s. 29-43, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Lokaty, Rachunek bankowy, Ochrona konsumenta, Polityka cenowa, Stopa procentowa
Investments, Bank account, Consumer protection, Pricing policy, Interest rate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównymi celami artykułu są: analiza sposobu formułowania klauzul zmienności oprocentowania jako jednego z czynników decydujących o atrakcyjności lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu oraz ocena zgodności tych klauzul z prawem i etyką. W początkowej części artykułu zaprezentowano lokaty terminowe o zmiennym oprocentowaniu jako element oferty banku komercyjnego dla osób fizycznych. Następnie zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na atrakcyjność tej formy oszczędzania. W toku analizy ustalono, że spośród tych czynników jednym z najistotniejszych jest możliwość dokonania przez bank niekorzystnej dla deponenta, a merytorycznie nieuzasadnionej zmiany nominalnego oprocentowania tych lokat. Deponentów nie zabezpieczają przed tym zawarte (najczęściej) w regulaminach określających zasady ich funkcjonowania klauzule zmienności oprocentowania. Aby zweryfikować to przypuszczenie, dokonano szczegółowej analizy tych klauzul, podejmując przy tym próbę oceny ich zgodności z prawem i etyką. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to analyse the way of formulating floating-rate clauses as one of the determinants of attractiveness of floating-rate term deposits and the assessment of the compliance of these clauses with law and ethics. In the initial part of of the paper floating-rate term deposits as an element of commercial bank offer were presented. Then basic factors influencing their attractiveness as a form of saving money were identified. In the course of analysis it was settled that one of the most important factors is the possibility of an economically unfounded (and unfavorable to the depositor) change of the nominal interest paid on these deposits. Depositors are not protected against these changes by floating-rate clauses included (generally) in regulations defining rules of functioning of term deposit accounts. In order to verify this hypothesis, a detailed analysis of these clauses was carried out, together with an attempt to assess their compliance with law and ethics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adomski G. (2006), Optymizm uzasadniony wynikami, "Bank", nr 5, dodatek 50 największych banków w Polsce. Bank BPH SA (2007), Regulamin rachunków oszczędnościowych a'vista i terminowych, Warszawa.
 2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA (2007), Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych Maestro/ Maestro dla młodzieży, korzystania z systemów bankowości telefonicznej i internetowe; oraz udzielania kredytu odnawialnego dla posiadaczy Integrum, Warszawa.
 3. Bank Handlowy w Warszawie SA (2007), Regulamin Rachunków Bankowych "Konto Osobiste Citibank", Warszawa.
 4. Bank Millennium SA (b.d.w.), Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium Spółka Akcyjna, Warszawa.
 5. Bank Polska Kasa Opieki SA (2006), Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. rachunków wkładów oszczędnościowych, Warszawa.
 6. Bank Ochrony Środowiska SA (b.d.w.), Ogólne warunki otwierania i prowadzenia, rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych dla osób fizycznych, Warszawa.
 7. Bank Zachodni WBK SA (2006), Regulamin kont dla ludności, Wrocław.
 8. Blajer P (2002), Według własnego uznania, "Rzeczpospolita", 16 maja.
 9. Blajer P. (2003a), Nabici w lokatę, "Rzeczpospolita", 3 marca.
 10. '. Blajer P (2003b), Kosztowne rozstanie, "Rzeczpospolita", 5 czerwca.
 11. Blajer R (2004), Więcej zabierają niż wypłacają, "Rzeczpospolita", 15 kwietnia.
 12. CBOS (2007), Zasoby materialne Polaków i sposoby rodzenia sobie z trudnościami finansowymi. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
 13. Deutsche Bank PBC SA (b.d.w.), Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych, Warszawa.
 14. Dobosiewicz Z. (2003), Bankowość, PWE, Warszawa.
 15. Dominet Bank SA (2005), Regulamin lokat terminowych wDominet Banku S.A., Warszawa.
 16. Euro Bank SA (2007), Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., Warszawa.
 17. Getin Bank SA [2006), Regulamin lokat terminowych złotowych dla osób fizycznych w GETIN Banku S.A., Warszawa.
 18. IBnGR (2003), Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce, Raport opracowany na zlecenie UOKiK, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 19. Idzik M. (2006). Polacy wobec oszczędzania - opinie, zachowania rakowe, preferencje, 24 marca, Pentor Research International http://www3.ing.pl/l/_itemserver/ing__NN/Dziennikarska.Akademia.Ubezpieczeniowa.Pentor.pdf
 20. ING Bank Śląski SA (2002), Ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez INC, Bank Śląski SA. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz lokal terminowych dla osób fizycznych, Warszawa.
 21. Kisiel M. (2005), Lokaty bankowe - jak wybrać coś dla siebie"? http://www.bankier.pl
 22. Korenik D. (2003), Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 23. Kowalczyk A. (2006), Wybrane aspekty kształtowania oprocentowania kredytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych na rynku bankowym w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 4, s. 41-59.
 24. Kredyt Bank SA (2007), Regulamin rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Kredyt Banku S.A., Warszawa.
 25. Lukas Bank SA (2005), Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku, Wrocław.
 26. Macierzyński M., Radomski Ł. (2007), Podwyżki oprocentowania kredytu, a obietnica marki, http://hydepark.prnews.pl/index.php/podvyzki_oprocentowania_kredytu_a_obietnica_marki,display,26269
 27. Multibank (2004), Warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych lokat terminowych w MultiBanku, Warszawa.
 28. Myczkowska A. (2004), We własnym interesie, "Rzeczpospolita", 15 września.
 29. Mazur L. (2007), Umowa rachunku bankowego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 30. NBP (2007a), Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, http://www.nbp.pl.
 31. NBP (2007b), Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1989-2007, http://www.nbp. pl/Dzienne/Stopy_p rocent.html
 32. Nordea Bank Polska SA (2006), Ogólne warunki prowadzenia rachunków bankowych klientów indywidualnych, Gdynia.
 33. Olczyk M. (2001), Zmiana treści umowy w czasie trwania stosunku umownego między bankiem a jego klientem na przykładzie zmiany stóp oprocentowania. Część II, "Prawo Bankowe", nr 2, s. 67-76.
 34. Pawlikowski A. (2005), Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE, "Materiały i Studia", nr 193, NBP, Warszawa.
 35. Raiffeisen Bank Polska SA (2005), Regulamin otwierania i prowadzenia przez Raiffeisen Bank Polska S.A. lokat terminowych w złotych dla klientów indywidualnych, Warszawa.
 36. Rajczyk M. (1997), Podstawy bankowości komercyjnej. Część 2. Produkty bankowe i obsługa klientów, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała.
 37. Rogoń D. (2005), Rozdział 3. Rachunki bankowe, w: F. Zoil (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Tom I, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 38. Rutkowska E, (2002a), Bankowe wzorce umowne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław.
 39. Rutkowska E. (2002b), Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim. "Prawo bankowe" nr 7-8, s. 66-76.
 40. Słojewska A. (2001), Oszczędzający płacą za złych kredytobiorców. "Rzeczpospolita", 14 grudnia.
 41. Szpringer W. (2002), E-commerce e-banking. Wyzwania globalizacji, Difin, Warszawa.
 42. Szpringer W. (2005a), Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 43. Szpringer W. (2005b), Ogólne warunki umów bankowych - platforma współpracy w interesie klientów, w: G. Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa.
 44. Tollik R. (2000), Czy w świetle ait. 3853 pkt 20 kodeksu cywilnego w brzmieniu ustalonym przez ustawę z 2 marca 2000 r. (Dz.U. nr 22, poz. 271) zastrzeżenie zmiennej stopy oprocentowania jest niedozwoloną klauzulą umowną? "Prawo Bankowe", nr 7-8, s. 149-152.
 45. UOKiK (2003), Usługi bankowe w aspekcie ochrony praw konsumentów. Raport z kontroli wzorców umownych uznanych za niedozwolone, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 46. Volkswagen Bank Polska SA (b.d.w.), Regulamin prowadzenia rachunków bankowych Volkswagen Bank Polska S.A., Warszawa.
 47. ZBP (2007), Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, Związek Banków Polskich, http://www.zbp.pl/site.php?s-NGQ3ZTBkNzIxMDc4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu