BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skłodowski Henryk
Tytuł
Zmiany systemu edukacji menedżerów podstawą sukcesu przedsiębiorstw
Changes of Managers' Educational System - the Basis of Enterprises' Success
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 147-152, bibliografia 15 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Menedżer, Kształcenie menedżerów, Studia menedżerskie
Manager, Managers training, Management studies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z punktu widzenia dydaktyki celem kształcenia jest zmiana w uczeniu. Zatem należy ustalić pewien początkowy zbiór cech studenta i grupy studentów, a następnie optymalny zbiór cech końcowych. W świetle analizy wyników badań i studiów prowadzonych pod auspicjami UNESCO przez Międzynarodowe Biuro Wychowania w Genewie cele kształcenia można podzielić na ogólne, pośrednie i szczegółowe. Opracowanie omawia zmiany w systemie edukacji menedżerów.

Knowledge, social skills, habits, motivation, attitudes, aptitudes and employees' behaviour are the basis of competition between enterprises as well as competition among employees. Knowledge acquired during study (concerning practical skills and social skills) is extremely important in a future job. Nowadays, manager's post requires wide (interdiscipìinary) knowledge. To be effective in management it is necessary to understand human nature - it allows developing creativity and initiative. The real power of a manager manifests in abilities to develop initiative and creativity of employees and in abilities to leadership. Therefore, students should be taught, since the beginning of their study, how to be a good manager in the 2 1 st century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajka Z., Rynek pracy a system edukacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997 nr 3.
 2. Jeruszka U-, Metody dostosowania szkolnictwa rynku pracy, [w:] Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 1999.
 3. Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 4. Kwiatkowski S.M., Europejski kontekst rozwoju kształcenia zawodowego, [w:] Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej, red. R. Gerlach, WSP, Bydgoszcz 1998.
 5. Mayor F., Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 6. Ministerstwo Edukacji Narodowej o szkolnictwie zawodowym, MKN, Warszawa 1999.
 7. Nawroczyński B., Zasady nauczania, Ossolineum, Wrociaw-Warszawa-Kraków 1961.
 8. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia zawodowego, BKKK, Warszawa 1997.
 9. Nowacki T" O kwalifikacjach prawie wszystko, CODN, Warszawa 1997.
 10. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa l 990.
 11. Kobaczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich, IBE, Warszawa 1994.
 12. Rozwój zasobów ludzkich. Program Phare 2001 - Spójność społeczna í gospodarcza, Wojewódzki Urząd Pracy, Rzeszów.
 13. Skłodowski H., Kucharski T., Analiza wyników badań nad predyspozycjami osobowościowymi ułatwiającymi samozatrudnienie i poszukiwanie pracy, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, red. H. Skłodowski, E. Stawasz, UL, Łódź 2002.
 14. Skfodowski H., Stawasz E., Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samoia-trudnienia, UL, Łódź 2002.
 15. UNESCO, Edukacja i jej ukryty w niej skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa (tłum. W. Rebczuk), PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu